ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งภาคเอกชน และ ไปรษณีย์ไทยในจังหวัดลำปาง

Main Article Content

สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
ศรัณยา สินพาณี

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้บริการขนส่งภาคเอกชน และในการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ไทยในเขตจังหวัดลำปาง งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรคือ ผู้ที่อยู่ในเขตจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใช้บริการขนส่งเอกชนในจังหวัดลำปาง 430 คน และผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย ในจังหวัดลำปาง 450 คน ใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก โดยวิธีการหมุนแกนออโธโกนอลแบบ วาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งภาคเอกชน และบริการไปรษณีย์ไทย ในเขตจังหวัดลำปาง มี 7  ปัจจัย ทั้งคู่ มีค่าไอเกน (Eigen Value) มีค่าอยู่ระหว่าง 1.422 -3.586 และ 1.415 -2.925 ตามลำดับ  ทั้ง 7 ปัจจัยสามารถเป็นปัจจัยของการเลือกใช้บริการขนส่งภาคเอกชนและบริการไปรษณีย์ไทย ในจังหวัดลำปางได้ร้อยละ 66.782 และ 66.671 โดยปัจจัยด้านกระบวนการบริการ เป็นปัจจัยส่งผลต่อการเลือกใช้บริการขนส่งภาคเอกชน เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคาและความคุ้มค่า ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านช่องทางการให้บริการและจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ ปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ และ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นปัจจัยส่งผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ไทย เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ ด้านราคาและความคุ้มค่า  ด้านบุคลากร ด้านช่องทางการให้บริการและจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  และ ปัจจัยด้านการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2562). ธุรกิจรับส่งเอกสารและสิ่งของ. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2563. จาก https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1622.

กันยากาญจน์ จันทร์เหลี่ยม. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการไปรษณีย์ไทย สาขามหาวิทยาลัยรังสิต. วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์, 4(2), 7-12.

การค้าไทย. (2562). มูลค่าการค้าระหว่างประเทศ และการนำเข้า-ส่งออกของไทย. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2563. จาก : http://tradereport.moc.go.th/.

จตุพร สังขวรรณ. (2560). ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งพัสดุด่วนทางอากาศของบริษัทเฟดเดอรัล เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเซน, 5(1), 116-129.

จุไรพร พินิจชอบ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการผู้ประกอบการขนส่งของกลุ่มผู้ค้าอีคอมเมิร์ซในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชิษณุพงศ์ อติภัทธะ. (2557). การวิเคราะห์ปัจจัยสำหรับการเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม. ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ณิชมน สาริพันธ์. (2562). การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการค้าส่ง ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารคณะบริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 9(1), 17-25.

นงลักษณ์ วิรัชชัย . (2538). วิธีวิทยาขั้นสูงด้านการวิจัยและสถิติ.กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย.

เบญชภา แจ้งเวชฉาย. (2559). คุณภาพการของให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยากรุงเทพ.

ปรียานุช ศิริไพบูลย์ทรัพย์. (2560). การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Kerry Express ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ระบบสถิติทางการทะเบียน. (2562). จำนวนประชากรอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง. สืบค้นเมื่อ 30 มกราคม 2563.จาก : http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php.

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2562). รายงานผลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2562.

Deka, P. K. (2016). Segmentation of Young Consumers of North-East India Based on Their Decision-Making Styles. The IUP Journal of Marketing Management, 15(12), 65-83.

Kotler, Philip and Gary Armstrong. (2018). Principles of Marketing, 17h Edition, Prentice Hall, Inc. A Pearson Education Company, Upper Saddle River, New Jersey.

Kotler, P., & Kotler, M. (2014). Winning Global Markets: How Businesses Invest and Prosper in the World's High-Growth Cities. John Wiley & Sons.

Kotler, P. (1997). Marketing management: analysis, planning implementation and control. (9th ed.). New Jersey: Asimmon & Schuster.

Yamane, T. (1970). Statistics: an intro- ductory analysis. New York: Harper and Row.