เผยแพร่แล้ว: 2021-12-30

ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

ศิริกาญจนา พิลาบุตร, ปัณชิกา ลับเหลี่ยม, นราธิป มังคละสินธุ์

317-331

การบริหารต้นทุนเพื่อการพัฒนาทุนทางปัญญาในสถานศึกษา

นพพร แพทย์รัตน์, อาภรณ์ แกล้วทนงค์, นิตยา เทพนามวงศ์

395-404