ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและการวางแผนภาษีที่ส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

Main Article Content

ดาวเรือง โสภะ
ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและการวางแผนภาษี ที่ส่งผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างของผู้ถือหุ้น และการวางแผนภาษี โดยวัดค่าความสัมพันธ์ที่มีผลต่อนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งวัดจากอัตราเงินปันผลตอบแทน และอัตราการจ่ายเงินปันผล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างปีพ.ศ.2560 – 2562 รวมทั้งสิ้น 39 บริษัท 117 ตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการประมวลผลข้อมูล


ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีสาระสำคัญต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ได้แก่ อัตราส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อสินทรัพย์รวม ขณะเดียวกันตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีสาระสำคัญต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ได้แก่ สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กานต์ธนิต พรหมโชติ. (2562). การกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 9(3), 32-53.

ชูเกียรติ วชิรศรีสุนทรา. (2554). การตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อการประกาศเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

ณัฐนพร สุพิชยา, วศินิ ธรรมศิริ, กฤติยา ดาบเพชร และฐิติพร สงวนพันธุ์ (2561). สัดส่วนของคณะกรรมการต่างชาติกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2561. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ธกานต์ ชาติวงค์. (2017). ทฤษฎีที่ใช้อธิบายงานวิจัยทางบัญชี : จากอดีตถึงอนาคต. Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 6(2), 203-212.

ปิยะณัฐ ถุนพุทธดม, ธารินี พงศ์สุพัฒน์, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์, มนตรี ช่วยชู และ สุรีย์ โบษกรนัฏ (2561). ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 2, 8 มิถุนายน 2561. กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

รสนา โชติสุวรรณ และสุภา ทองคง. (2562). ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับราคาหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. RMUTT Global Business and Economics Review, 14(1), 23-36.

ศฐา วรุณกูล และ กุลชญา แว่นแก้ว. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 13(3), 91-99.