การบริหารต้นทุนเพื่อการพัฒนาทุนทางปัญญาในสถานศึกษา

Main Article Content

นพพร แพทย์รัตน์
อาภรณ์ แกล้วทนงค์
นิตยา เทพนามวงศ์

บทคัดย่อ

สถานศึกษาเป็นองค์กรในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและองค์ความรู้ให้กับสังคมและชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ่งของสถานศึกษาก็คือ ทุนทางปัญญา ซึ่งเกิดจากบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียในสถานศึกษา สามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนองค์กร และทุนความร่วมมือ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนเพื่อการพัฒนาศักยภาพทุนทางปัญญาในสถานศึกษา โดยนำการบริหารต้นทุนโดยใช้ฐานกิจกรรม จำแนกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทุนทางปัญญาออกเป็น ทุนทางปัญญาที่เพิ่มมูลค่าและทุนทางปัญญาที่ไม่เพิ่มมูลค่า การจัดรวบรวมและจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และการบริหารต้นทุนโดยนำแนวคิดต้นทุนคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุนทางปัญญา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ศึกษาธิการ, กระทรวง.(2546).พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.

จริยา ปันทวังกูร และ กิตติศักดิ์ ดียา. (2563). การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 10(3), 289-303.

Blocher, J.E., Stout, E.D., Juras, E.P. & Cokins, G. (2016). Cost Management (7th ed.). New York : McGraw-Hill Education.

Edvinsson, L., & Malone, M.S. (1997). Intellectual capital: Realizing your company’s true value by finding its hidden brainpower. New York: Harper-Collins Publishers.

Guthrie, J., & Petty, R. (2000). Intellectual capital: Australian annual reporting practices. Journal of intellectual capital. 1(3), 241-251.

Starovic, D., & Marr, B. (2004). Understanding Corporate Value: Managing and Reporting Intellectual Capital. The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) and Cranfield University, London.

Steenkamp, N. (2007). Intellectual capital reporting in New Zealand: refining content analysis as a research method. (Doctoral dissertation, Auckland University of Technology).

Zehri, C., Abdelbaki, A., & Bouabdellah. N.(2012). How intellectual capital effect a firm’s performance. Australian Journal of Business and Management Research, 2, 24-31.