กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือ ร้านภัทราโมบาย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

Main Article Content

ภัทรา วิลาศรี
บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ ของผู้เข้าใช้บริการร้านภัทราโมบาย จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือ ของผู้เข้าใช้บริการร้านภัทราโมบาย จังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือ ร้านภัทราโมบาย จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป สภาพแวดล้อมการแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค และปัจจัยเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือ ร้านภัทราโมบาย


ผลการศึกษาพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,001-5,000 บาท ระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ 1-3 ปี ความถี่ในการซื้อโทรศัพท์มือถืออยู่ที่มากกว่า 2 ปีขึ้นไป ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือมากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนกระบวนการ และด้านพนักงานผู้ให้บริการ ตามลำดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการทันสมัยอยู่เสมอ 2) โครงการ รวดเร็วทันใจ และ 3) โครงการ ข้อมูลครบครัน แถมสร้างสัมพันธ์ที่ดี คาดว่ายอดขายโทรศัพท์มือถือของร้านภัทราโมบาย อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ จะเพิ่มขึ้นบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ธนาธิป แววศรี. (2557). ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติสำหรับการวิจัย เล่ม 1 (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

ปณัฐพงษ์ วิมลโสภณกิตติ. (2558). แผนการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไอโฟนของร้านเอสเคโฟน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. (การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตศึกษาการจัดการ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น).

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. (2560). กลยุทธ์การจัดการ และการวางแผน. กรุงเทพฯ: ปัญญาชน.

ร้านภัทราโมบาย. (2564). ข้อมูลธุรกิจร้านภัทราโมบาย. (เอกสารอัดสำเนา). ขอนแก่น: ร้านภัทราโมบาย.

วิษณุ มณีวรรณ. (2562). พฤติกรรมและการใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกริก).

วีรชัย กฤษฎาวรกุล. (2557). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2560). การบริหารการตลาดยุคใหม่ (ฉบับปรับปรุงใหม่). กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.

สมชาติ กิจยรรยง. (2558). กลยุทธ์การตลาดนานน้ำหลากสี ทวีความสำเร็จ. กรุงเทพฯ: เพชรประกาย.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2563). สำรวจการมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในครัวเรือน. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2564, จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages

สุรัตนา เหล่าไชย. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. (รายงานการวิจัย). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

Cochran, W.G. (1977). Sampling techniques (3rd ed). New York: John Wiley & Sons.

Kotler, P. (2015). Framework for Marketing Management. India: Pearson Education.

Marketeer. (2020). Smartphone market in Thailand. Retrieved April 23, 2021, from https://marketeeronline.co/archives/158661.

Most read articles by the same author(s)