เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

แนวทางการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย

จีรพร วงค์ขัติย์, ณัชพล หลั่งนาค, อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์, จริยา แก้วภักดี, พรสุนีย์ เพชรน้ำค้าง

183-201

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากรเขตกรุงเทพมหานคร

อุไรวรรณ ผันโพธิ์, สุวรรณา เตชะธีระปรีดา, สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ

202-218

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คํายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน, พระมหาไพจิตร อุตฺตมธมฺโม, พิกุล ทองภู, อัษฎาวุธ ไชยอุดม, พรภวิษย์ นันทชัชวาลย์กุล

313-327