ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารและ พฤติกรรมผู้บริโภคในจังหวัดนครราชสีมา

Main Article Content

ศิริกาญจนา พิลาบุตร
ปัณชิกา ลับเหลี่ยม
นราธิป มังคละสินธุ์

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาแอปพลิเคชันสั่งอาหาร และ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยมีปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมและรูปแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Customers Behavior Model) จะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งมี 5 ปัจจัย คือ ความสามารถในการใช้งาน (Usability) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ราคา (Price) ราคาค่าส่งสินค้า (Delivery Fee) และคุณภาพของการบริการ (Service Quality) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เคยใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร ด้วยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามจำนวน 400 คน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา


จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์เคยใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร รู้จักแอปพลิเคชัน Grab, LINE MAN และ Food Panda และทุกคนรู้จักแอปพลิเคชันสั่งอาหารมากกว่า 1 แอปพลิเคชัน โดยในโทรศัพท์มือถือของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีแอปพลิเคชันสั่งอาหารอย่างน้อย 2 แอปพลิเคชัน ปัจจัยที่ทำให้นิยมใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร คือ ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยต่อสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แอปพลิเคชันมีการใช้งานง่าย และสะดวกสบายต่อการใช้งาน ผลจากการวิเคราะห์ทางสถิติ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมากที่สุดคือ ความสามารถในการใช้งาน (Usability) ราคาค่าส่งสินค้า (Delivery Fee) ราคา (Price) ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และคุณภาพของการบริการ (Service Quality) ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัญญาวีร์ อินทร์สันต์ และ บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ. (2563). การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการสื่อสารการตลาดแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์, วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 10(3). 79-91.

ไทยรัฐออนไลน์. (2564). 10 แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์โหลดติดเครื่องไว้ไม่อด. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564, จาก : https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1808654.

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

แมงโก้ คอนซัลแตนท์. (2564). แอปพลิเคชันคืออะไร. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2564, จาก https://www.mangoconsultant.com/en/news-knowledge/knowledge/274.

วสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา และ อาษา ตั้งจิต สมคิด. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งอาหารผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. ใน การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10, 1464-1478.

ศรีเพ็ญ ทรัพย์มนชัย และคณะ. (2555). การวิจัยทางธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: วิศิทธิพัฒนา.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2564). มูลค่าการตลาด Food Delivery ปี 2564. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2564, จาก https://www.kasikornresearch.com.

สำนักบริหารการทะเบียน. (2564). สถิติทางการทะเบียนจำนวนประชากร. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2564, จาก https://www.bora.dopa.go.th.

สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร. (2555). ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ. [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2564, จาก http://www.journal.it.kmitl.ac.th.

สุชาดา พลาชัยภิรมศีลย์. (2554). แนวโน้มการใช้โมบายแอปพลิเคชัน: Usages Trend of Mobile Application. วารสารนักบริการ, 31(4), 110-115.

Bray, J. P. (2008). Consumer Behavior Theory: Approaches and Models. [Online]. Retrieved From http://eprints.bournemouth.ac.uk/10107/

Cronbach, L. J., & Meehl, P. E. (1955). Construct Validity in Psychological Tests. Psychological Bulletin, 52, 281-302.

Nguyen, T., Ninh, Nguyen, B, Plan, and Moon, H. (2019). Investigating Consumer Attitude and Intention Towards Online Food Purchasing in an Emerging Economy: An Extended TAM Approach. Food, 8(576), 1-15.