การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้

Main Article Content

ภูวกฤษ รุ่งทิวากรกิจ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาและวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการเกี่ยวกับ   การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ (2) ศึกษาถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ (3) จัดทำรูปแบบการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ เพื่อนำไปสู่ประเด็นสำคัญที่ควรจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเกี่ยวกับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้


ผลการศึกษาพบว่า (1) คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 28/2535 เรื่อง การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้การขายพืชผลทางการเกษตรในราชอาณาจักรโดยการปรุงแต่งด้วยการใส่สารปรุงรสหรือสารกันเสีย หรือสารอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันและผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวยังคงลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในสภาพสด หรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียในระหว่างขนส่ง หรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (2) จากคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 28/2535 ดังกล่าวนั้น ส่งผลให้การแปรรูปผลไม้ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (3) เป็นการเพิ่มภาระด้านภาษีให้แก่เกษตรกร และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกษตรกรไทยแปรรูปผลไม้ในช่วงฤดูกาลที่มีผลไม้ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและเกินความต้องการของผู้บริโภค


ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ของเกษตรกรไทย จึงเห็นควรเสนอให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้ และให้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรประเภทผลไม้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมสรรพากร. (2564). คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 28/2535 เรื่อง การขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81(1)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2564, จาก https://www.rd.go.th/3608.html

ณัชนันทน์ อัครเดชาพณิช และ ทตมัล แสงสว่าง. (2564). การวิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทน จากการลงทุนปลูกอ้อยของชาวไร่อ้อยในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2562/2563. วารสารมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 11(2), 15-28.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. (2557). มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9028-2557: การตามสอบสินค้าเกษตรและอาหาร : หลักการและแนวทางสำหรับการออกแบบระบบการตามสอบและการนำไปปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Yongxing, Huang (2561). การศึกษาปัญหาของผู้ดำเนินการของธุรกิจส่งออกทุเรียนไปประเทศจีนที่มีผลต่อลักษณะบางประการของผู้ประกอบการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ).