อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มสิวจากร้านสะดวกซื้อของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ณัฐญา ปรีชาวนา
สายพิณ ปั้นทอง

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มสิวจากร้านสะดวกซื้อของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ปัจจัยทางการตลาดและปัจจัยทางการตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มสิวจากร้านสะดวกซื้อของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มสิว จำนวน 400 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลโดยสถิตเชิงพรรณนา จากการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนหรือเปรียบเทียบ    ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไปเป็นการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โมเมนต์ผลคูณอย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านสถานภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มสิวจากร้านสะดวกซื้อของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ในส่วนของปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เวชสำอางกลุ่มสิวจากร้านสะดวกซื้อของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยทางการตลาดออนไลน์ ได้แก่ ด้านเว็บไซต์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ค่าอิทธิพลมีประสิทธิภาพร้อยละ 42.50

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัลยา วาณิชย์บัญชา. (2561). สถิติสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 12). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เกตุวดี สมบูรณ์ทวี. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้าแฟชั่นตราสินค้าหนึ่ง ผ่านช่องทางออนไลน์. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 6(1), 1818.

คมสัน ตันสกุล. (2560). การตลาดดิจิทัล. ปทุมธานี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย. (2558). เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย. วารสารบัณฑิตศึกษา, 12(58), 13.

จุฑารัตน์ ทองสนิท, ชนิกานต์ หวั่งประดิษฐ์, ลักษมณ อนันตประยูร, สุมาลี พิมเขียว, ทาริกา สระทองคำ และศุภชัย เหมือนโพธิ์. (2562). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าออร์แกนิกของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 3(2), 9-19.

ธนิดา อัศวโยธิน. (2562). การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

นภาทิพย์ ไตรกุลนิภัทร. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

นันฑริกา เครือสา และพัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล. (2563). พฤติกรรมการซื้อสินค้าและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวแบรนด์ เอด ลีฟ ของลูกค้าใน กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา, 15, 206-220. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรังสิต.

พิพัฒน์ ไชยพัฒน์. (2562). ปัจจัยที่ส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าของผู้บริโภค. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก).

รสริน สุขสำราญ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเวชสำอาง (Cosmeceuticals) ในเคาน์เตอร์โรงพยาบาลเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาล กับโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. (การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

ระบบสถิติทางการทะเบียน. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2563. สืบค้นเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564, จากhttps://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/Home.php

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2560). การบริหารการตลาดยุคใหม่: (Marketing Management) ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2560. กรุงเทพฯ: Diamond In Business World.

ศิวพร ลีลาวัฒนสุข. (2553). การโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์. วารสารนักบริหาร, 30(3), 117-121.

ศึกษา กังสนานนท์. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของผู้อุปโภคในกรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 2(3), 84-95.

ศูนย์วิจัยกรุงศรี. (2564). แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี 2564-2566 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่.สืบค้น 10 เมษายน 2564, จาก https://www.krungsri.com/th/research/industry/Industry-Horizon/industry-summary-outlook-2021-2023

เหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล. (2561). พฤติกรรรมผู้บริโภคกับธุรกิจค้าปลีก. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น

Acne Treatment Market. (2019). สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2564, จาก https://www.fortune businessinsights.com/acne-treatment-market-103361.

Armstrong, Kotler. (2015). Principle of Marketing (15th ed). United States of America: Pearson Education.

Cochran, W.G. (1997). Sampling Techniques. New York: John Wiley&sons.

Euromonitor International. (2562). เทรนด์ความงามและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวของชาวเอเชีย. สืบค้น 8 เมษายน 2564, จาก https://www.brickinfotv.com/news/86487/

Jaslyn. (2016). เวชสำอาง VS เครื่องสำอาง ต่างกันอย่างไร? ตอนที่ 1. สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2564, จาก https://www.jaslynsense.com

Philip Kotler and Kevin Lane Keller. (2016). Marketing Management (15th ed.). New York: Pearson Education Inc.

Marketingoops. (2018). ค้าปลีกไซส์เล็ก ค้าปลีกไทย พร้อมถอดกลยุทธ์ 5 ยักษ์ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores). สืบค้นเมื่อ 15 เมษายน 2564, จาก https://www.marketingoops.com/news/biz-news/small-retail-format-rising-star-in-thai-retail-industry/

moneybuffalo. (2563). ธุรกิจความงาม ประเภทไหน โตสวนกระแสโควิด 19. สืบค้น 15 เมษายน 2564, จาก https://www.moneybuffalo.in.th/business/