ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์

Main Article Content

วัลย์จรรยา วิระกุล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 687 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้าและเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานของความสามารถในการแข่งขัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยใช้ระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ มากที่สุด คือ ด้านทักษะของผู้ประกอบการ รองลงมาเป็นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และด้านการจัดการความรู้ ตามลำดับ ซึ่งผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยทั้งสามสัมพันธ์กันกับความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรแปลงใหญ่ในระดับสูง (R2 = 0.776) ผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปรับกลยุทธ์การจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐบาลและองค์กรภาคเอกชนในการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ให้มีความสามารถในการจัดการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมส่งเสริมการเกษตร. (2564). ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ : ข้อมูลสรุปรายปี. ค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2564, จาก https://co-farm.doae.go.th/graph/Dashboard1dsb.php

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2559). ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579). ค้นเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2564, จาก http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER049/GENERAL/DATA0000/00000022.PDF

วัลย์จรรยา วิระกุล. (2564). ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวจังหวัดขอนแก่น. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 11(2), 197–211.

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. (2562). การศึกษา ศักยภาพในการปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจ (SMEs) เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า กรณีศึกษา: จังหวัดสงขลา. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2564, จาก https://sme.go.th/upload/

Frand, J., and Hixon, C. (2019). Personal Knowledge Management: Who? What? Why? When? Where? How?. International Public Company Limited. Journal of Business Administration, 35(113), 41-66.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2018). Multivariate data analysis (8th ed.). Boston: Cengage.

Hatten, T. S. (2006). Small Business Management: Entrepreneurship and Beyond (3rd ed.). Boston: Houghton Mifflin.

Krejcie, R. V., and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.

Ladyga, E. (2015). Entrepreneurship as a basis of self-management on the way to career. Polish Journal of Management Studies, 12(1), 87-95.

McEvily, S. K., Eisenhardt, K. M. and Prescott, J. E. (2004) “The lobalacquisiton,leverage, and protection of technological competencies,” Strategic Management Journal, 25, 713-722.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory. (2nd ed). New York: McGraw-Hill.

Office of the Public Sector Development Commission. (2016). Knowledge Management: KM The interview of directors. Bangkok: Office of the Public Sector Development Commission. (In Thai)

Osterwalder, A. (2010). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, New York, John Wiley & Sons Inc.

Porter, M. E. (1985). “Technology and Competitive Advantage,”Journal of Business Strategy, 5(3), 60 - 78.

Schumpeter, J. A. (2005). Development. Journal of Economic Literature, 43(1), 108-120.

Sireci, S., and Faulkner-Bond, M. (2014). Validity Evidence based on Test Content. Psicothema, 26(1), 100-107.

Sumeth Kaenmanee, Sarinya Latteerasuwan, Wanjanya Wirakul and Sanya Kenaphoom. (2021). Factors Affecting The Competitiveness With Countries In The Greater Mekong Sub-Region Of Entrepreneurs In Northeastern Region Of Thailand. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25(4), 17210-17215.

Tarver, E. (2021). 5 Skills Every Entrepreneur Should Have. Retrieved August 12, 2021, from https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/080615/5-skills-every- entrepreneur-needs.asp