เผยแพร่แล้ว: 2016-05-01

นวัตกรรมนโยบายการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภูมิ ภาคอีสานตอนกลาง

สมศักดิ์ พรมเดื่อ, สัญญา เคณาภูมิ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, รังสรรค์ สิงหเลิศ

9-25

ที่มา เหตุผล ของการมีอยู่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในประเทศไทย

ณ น่าน สงวนพงษ์, อัชกรณ์ วงปรีดี, วสันต์ เหลืองประภัสร์

208-224