📌  เรียนท่านผู้แต่งและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
 
ขณะนี้ วารสารวิจัยสังคมกำลังอยู่ในระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ทั้งนี้ ในเบื้องต้น เพื่อให้ครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของวารสารและมีความเป็นสากลมากขึ้น วารสารวิจัยสังคมจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อวารสาร และเลข ISSN (Online) ดังนี้

ชื่อภาษาไทย “วารสารวิจัยสังคมและปริทัศน์
ชื่อภาษาอังกฤษ “Journal of Social Research and Review” หรือ “JSRR

ทั้งนี้ วารสารภายใต้ชื่อใหม่นี้ จะเผยแพร่ตั้งแต่ฉบับ: ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป โดยวารสาร จะยังคงใช้ website เดิมในการเผยแพร่บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารต่อไป      
 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน และหวังว่าวารสารจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเหมือนเช่นเคย

คณะทำงานวารสารวิจัยสังคม