เผยแพร่แล้ว: 2016-01-01

ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการติดตาม ดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดคดียาบ้า หลังได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ชุมชน

บังอร ศิริโรจน์, ศิรเศรษฐ เนตรงาม, กลิ่นสุคนธ์ กันธาน้อย, อัมพวา ทิมแป้น, กมลระวี ศรีจันทร์

38-72

The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them

พิชญา สุรพลชัย

219-230