เผยแพร่แล้ว: 2014-01-01

ตลาดช่องจอม : อำนาจและกลยุทธ์ปฏิบัติการของคนท้องถิ่น บริเวณพรมแดนไทย-กัมพูชา

กัญญานันท์ ตาทิพย์, ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ, สมหมาย ชินนาค

23-60

ปัญหาปริมาณน้ำเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ำปราณบุรี

ราชันย์ พัฒนศักดิ์, อุทิศ กุฎอินทร์, นิพนธ์ ตั้งธรรม

151-170