การพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ (UN)

Main Article Content

ยุทธนา กาเด็ม

บทคัดย่อ

บทความวิชาการฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการประยุกต์องค์ความรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม แผนงานและแผนยุทธศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นการนำหลักการพัฒนาชุมชนขององค์การสหประชาชาติ (UN) มาเป็นแนวทางหลักในการวิเคราะห์การพัฒนาชุมชนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องยกระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น การพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต การแก้ปัญหา การส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างรายได้ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการดำเนินกลยุทธ์การขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนศรัทธาหรือ “กำปงตักวา” (Kampung Taqwa) การเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างครบวงจร การส่งเสริมบทบาทของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา สตรีและเยาวชน รวมทั้งการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมสนับสนุน เปิดโอกาสให้เกิดการใช้ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรธรรมชาติและจุดเด่นด้านภูมิศาสตร์มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

1. Chitniratna, N. (2011). Development for community security in the Southernmost provinces. Parichart Journal, Thaksin University, 2(17), 11-30. (in Thai).

2. College of Islamic Studies, Prince of Songkla University, Yala Islam College, Office of The Permanent Secretary for Interior. (2005). The real needs of people in the three southern border provinces (Yala, Pattani and Narathiwat provinces). research report Office of The Permanent Secretary for Interior. (in Thai).

3. Division of Technical Services and Planning. (2008). Strategic plan of the Department of community development 2008-2011. Bangkok: Ramthai press. (in Thai)

4. Internal Security Operations Command. (2017). Strategy for the internal security operations command 2017-2021 [Online]. Retrieved June 6, 2019, from: http://www.southdeepoutlook.com/ShowAllDetails/detail_infographic/990/.html. (in Thai)

5. National Strategy Secretariat Office. (2019). National strategy 2018-2037 (Summary). Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Board. (in Thai)

6. Office of the National Economic and Social Development Council. (2019). The twelfth national economic and social development plan (2017-2021). Bangkok: The Prime Minister’s office. (in Thai)

7. Office of Provincial Administration Development and Promotion Ministry of the Interior. (2019). Plan and development of provinces [Online]. Retrieved June 26, 2019, from: http://nakhonsawan.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/24/2017/07/development. html

8. Pluemjai, S. & Sungkharat, U. (2015). Peace development in Southern Border Provinces: The women’s story. Journal of Humanities and Social Sciences, Thaksin University, 10(1), 225-243. (in Thai).

9. Sapauppatam, N. (2015). Theory and principle of community development. Chanthaburi: Rambhai Barni Rajabhat University. (in Thai)

10. Sonwa, S. (2018). Human resources development in the fifth dimension. Journal of Yala Rajabhat University, 13(3), 503-505. (in Thai).

11. Southern Border Provinces Administrative Centre. (2013). Summary report of problems and obstacles from performance of the Southern Border Provinces Administrative Center According to the government's urgent policy and according to the state basic policy, period 2 between 23 August 2012 - 23 August 2013 [Online]. Retrieved June 6, 2019, from: http://www.sbpac.go.th/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=14&Itemid =568.html. (in Thai)

12. Southern Border Provinces Administrative Centre. (2017). Strategy for the development of the southern border provinces, 2017 - 2019 (Songkhla, Satun, Pattani, Yala, Narathiwat) [Online]. Retrieved June 7, 2019, from: http://www.wp60.sbpac.go.th/wp-content/uploads/2017/12/600803_1.pdf. (in Thai)

13. Southern Border Provinces Administrative Centre. (2018). Develop Southern border economy under Master city project. Journal of SBPAC, 1(1), 16-19. (in Thai).

14. Southern Border Provinces Administrative Centre. (2019). Deep South to become a city of livestock. Journal of SBPAC, 1(3), 39-39. (in Thai).

15. Thai Health Promotion Foundation. (2019). The youth roles in the development of the southern border provinces [Online]. Retrieved June 6, 2019, from: https://www.thaihealth.or.th/search.html. (in Thai)

16. UN. Bereau Of Social Affairs. (1995). Social progress through community development. New York: The UN Publication.

17. United Nations. (2019). Social development [Online]. Retrieved June 7, 2019, from: https://www.un.org/development/desa/en/key-issues/social.html

18. Wasi, P. (1998). Sub-district community strategy for sufficiency economy Morals and health. Bangkok: Peekanet printing center. (in Thai)