เผยแพร่แล้ว: 31-01-2023

รูปแบบประเพณีการบวชนาคชุมชนหนองอ้อ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ธนกร ภิบาลรักษ์, ณัฎกฤต ชัยอริยเมธี, อภิวรรณ ศิรินันทนา, ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย

1-10

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งผลิต ผลิตและสร้างแบรนด์อาหารเสริมสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลของ บริษัท เอสซีจีแกรนด์ จำกัด

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, ธิติพงศ์ ลิ้มเลิศฤทธิ์, ณัฏฐวัฒน์ แซงภูเขียว, ธัชกร วงษ์คำชัย, ชัยวิชญ์ ม่วงหมี

33-43