การวิเคราะห์รายได้เชิงพาณิชย์ของสนามบินไทย

Main Article Content

พนารัตน์ ศรีแสง
ภวรัญ อุฬารางกูร

บทคัดย่อ

              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์รายได้เชิงพาณิชย์ของสนามบินไทย ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ ปี 2005-2018 โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวนอน (Horizontal Analysis) และใช้อัตราร้อยละของการเปลี่ยนแปลง (Percentage Change Analysis) ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงแต่ละปี ผลการวิจัยพบว่าแหล่งรายได้ของ AOT มาจากรายได้จากกิจการการบินและรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน โดยมีสัดส่วนของรายได้จากกิจการการบินสูงกว่าสัดส่วนของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการบริหารท่าอากาศยานแบบดั้งเดิม (Traditional Airport Model) อย่างไรก็ตามพบว่าสัดส่วนของรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่สัดส่วนของรายได้จากกิจการการบินมีแนวโน้มลดลง ซึ่งแสดงถึงรูปแบบการบริหารของ AOT ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่รูปแบบการบริหารท่าอากาศยานแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial Airport Model)  มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่พบว่าแหล่งรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน (Non Aeronautical Revenue) หรือแหล่งรายได้เชิงพาณิชย์ (Commercial revenue) เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญและมีบทบาทต่อการดำเนินงานของสนามบิน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Airports Council International. (2018). ACI World Report. Airport of Thailand: Enabling regional connectivity. Retrieved from https://issuu.com/aciworld/docs/aci_world_report_oct_2017

Airports of Thailand. (2018). Annual Report 2018. Retrieved from https://corporate.airportthai.co.th/wp-content/uploads/2019/03/Annual-Report-2018-en.pdf

Battal, U., & Bakir, M. (2017). The Current Situation and Change in Airport Revenues: Research on The Europe’s Five Busiest Airports. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7, 287-300.

Bilotkach, V., Clougherty, J. A., Mueller , J., & Zhang , A. (2012). Regulation, Privatization and Airport Charges: Panel Data Evidence from European Airports. Journal of Regulatory Economics, 42(1), 73-94.

Czerny, A. (2006). Price-cap Regulation of Airports: Single-till Versus Dual-till. Journal of Regulatory Economics, 30(1), 85-97.

De Neufville, R., & Odoni, A. (2013). Airport Systems Planning, Design and Management (2nd ed). United State of America: The McGraw-Hill Companies,Inc.

Doganis, R. (1992). The airport business. New York: Routledge.

D'Alfonso, T., Jiang, C., & Wan, Y. (2013). Airport Pricing, Concession Revenues and Passenger Types. Journal of Transport Economics and Policy, 47(1), 71-89.

Francis, G., Humphreys, I. M., & Ison, S. G. (2004). Airports’ perspectives on the growth of low cost airlines and the remodeling of the airport-airline relationship. Tourism Management, 25(4), 507-514.

Freathy P., & O’Connell, F. (2000). Market segmentation in the European airport sector. Marketing Intelligence & Planning, 18(3), 102-111.

Graham, A. (2009). How important are commercial revenues today’s airport?. Journal of Air transport, 15(3), 106-111.

Graham, A. (2013). Managing Airports: An international perspective (4th ed.). London: Routledge.

Jimenez, E., Claro, J., & Pinho de Sousa, J. (2013). The airport business in a competitive environment. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 13(4), 315-335.

Kim, H. B., & Shin J. H. (2001). A contextual investigation of the operation and management of airport concessions. Tourism Management, 22(2), 149-155.

Saounatsos, G. (2007). Airport Charges. Airports International, 40(8), 59-63.

Young, S. B., & Wells, A. T. (2011). Airport Planning and Management (6th ed.). United State of America: The McGraw-Hill Companies,Inc.