ขีดความสามารถที่จำเป็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Main Article Content

นางสาวโชติกา พันธ์ผูกบุญ

บทคัดย่อ

             บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และวิเคราะห์ขีดความสามารถที่จำเป็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO)   ผลการศึกษาพบว่าขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินประกอบด้วย1.ขีดความสามารถด้านความรู้ในการทำงานทั้งด้านการให้บริการตามปกติและการรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ผิดปกติหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน 2.ขีดความสามารถด้านทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับ B2 เพื่อผ่านกระบวนการเข้าสู่อาชีพ สามารถศึกษาคู่มือในการฝึกอบรม และใช้ในการสื่อสารบนเครื่องบินทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน 3.ขีดความสามารถด้านบุคลิกลักษณะด้านกายภาพ มีร่างกายสมส่วนและสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ICAO) ด้านบุคลิกภาพและทัศนคติ มีลักษณะเป็นมิตรพร้อมให้ความช่วยเหลือ มีทักษะในการสื่อสาร มีความเป็นมืออาชีพ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมีทัศนคติที่ดีมองปัญหาเป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขและหาวิธีจัดการได้

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ขจรศักดิ์ ศิริมัย. (2554). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับขีดความสามารถ. สืบค้น 19 มิถุนายน 2562 จาก http://competency.rmutp.ac.th/.doc.
ถิรจิต บุญแสน. พญ(2562). ดัชนีมวลกายสำคัญอย่างไร. สืบค้น 10 ตุลาคม 2562, จากhttps://www.si.mahidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1361. [2562, 10 ตุลาคม]
บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTVHD36). ส่อง 14 อาชีพในฝันของเด็ก “เน็ตไอดอล-ขายของออนไลน์”. สืบค้นเมื่อ 10 สิงหาคม 2562. จาก
https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%
89%E0%B8%AD%E0%B8%99/73740.
บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด. (2560). อัพเดต กาตาร์ แอร์เวย์ส 2560 เปิดเส้นทางใหม่ หลายเส้นทาง.
สืบค้น 10 สิงหาคม 2562, จากhttps://www.mushroomtravel.com/page/qatar-airways-2017/.
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น JEDUCATION CENTER.(2562). การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น. สืบค้น 19 มิถุนายน 2562, จาก
https://www.jeducation.com/THAI/edsystem/jtest.html.
ไอดอล-ขายของออนไลน์” ติดอันดับ. สืบค้น 10 สิงหาคม 2562, จาก https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%
B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/73740.
Boyatzis, Richard E. (1982). The Competent Manager: A Model for Effective Performance. New York: Wiley .
EASA. (2021). What is the definition of ‘cabin crew member’?. From
https://www.easa.europa.eu/faq/19130#:~:text=2%20'Definitions'.-,Article%202%20'Definitions'%20defines%2/.
Educational Testing Service (ETS). (2016). TOEIC Test Score. From http://yourenglishtest.com/ article/index/art/54.
Edwin Ebreo. (2018). The Iceberg and Why You Need to Build Your Competency Model. From https://exeqserve.com/iceberg-need-build-competency-model-ed-
ebreo.
HSK Online. (2562). การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK. สืบค้น 9 มิถุนายน 2562, จาก http://www.blcubangkok.com/hsk.php/.
ICAO. (2014). Cabin Crew Safety Training Manual. From https://store.icao.int/en/cabin-crew-safety-training-manual-doc-10002.
Mitrani, A., Dalziel, M., and Fitt, D. (1992). Competency based Human Resource Management: Value -Driven Strategies for Recruitment, Development and Reward.
London: McGraw-Hill,
McClelland D. C. (1973). “Test for Competence, rather than intelligence.” American Psychologists 17, 7.
Spencer, L. M. and Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons.