เผยแพร่แล้ว: 2020-12-31

โครงการขยะแฟชั่น เพิ่มจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นายณัฐพล คงกิติมานนท์, นางสาววรรณิกา เกิดบาง, นางสาวสุทธิดา ศุภโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ

96-106