โครงการขยะแฟชั่น เพิ่มจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

Main Article Content

นายณัฐพล คงกิติมานนท์
นางสาววรรณิกา เกิดบาง
นางสาวสุทธิดา ศุภโสภณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศรัฐ สิมศิริ

บทคัดย่อ

            โครงการขยะแฟชั่นเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ EVENT& EXHIBITION มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลแฟชั่นจากขยะ นำมาเสนอในรูปแบบงานนิทรรศการและการจัดแสดง เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงเพื่อสร้างโครงการขยะแฟชั่น และเพื่อนำเสนอโครงการขยะแฟชั่น เพิ่มจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้ความรู้และข้อมูลที่ได้ศึกษามานำมาประยุกต์ใช้ในงาน โครงการพยายามให้ผู้เข้าชมได้เล็งเห็นถึงปัญหาขยะในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญร่วมกันรณรงค์ทั้งในแง่ของการลดปริมาณขยะที่มีอยู่ ขยะบางอย่างสามารถย่อยสลายภายในเวลาไม่นาน แต่บางอย่างก็ใช้เวลาเป็นร้อยเป็นพันปีกว่าจะย่อยสลายได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดกระแสรักโลกขึ้นอย่างแพร่หลายในทุกวงการ โดยการนำสิ่งของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำ การนำมาใช้ใหม่ หรือในแง่การนำขยะที่ยังไม่ถูกกำจัดมาผ่านวิธีการ Recycle และ Reuse ให้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้จัดทำจะนำเสนอในด้านแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับในปัจจุบัน ทั้งในแง่ของแบรนด์ต่างๆ และสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากขยะหรือวัสดุเหลือใช้ที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการขยะแฟชั่น เพิ่มจิตสำนึกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จึงเป็นกิจกรรมในรูปแบบของ EVENT & EXHIBITION โดยให้ความรู้ ข้อมูล รวมถึงกรรมวิธีและนวัตกรรมที่จะสามารถนำขยะมาดัดแปลงและแปรรูปนำไปใช้ได้ใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะสนับสนุนลดการทิ้งขยะและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมและธุรกิจด้านนี้ได้เติบโตขึ้นไป รวมถึงการส่งผ่านแนวคิดและสภาพแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

ณิชานันท์ ธันธนะวิทย์. (2562). เศษอวน: มัจจุราชแห่งท้องทะเล. สืบค้นเมื่อ 2563, มีนาคม 7, เข้าถึงได้จาก: https://www.greenpeace.org/thailand/story/9913/ocean-poletopole-
ghost-fishing-gears/
ทรูปลูกปัญญา. (2560). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. สืบค้นเมื่อ 2563, มีนาคม 7, เข้าถึงได้จาก: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/59612/-traeve-tra-env-
พงษ์ธร แซ่อุย. (2555). เทคโนโลยีการรีไซเคิลยาง. หน่วยวิจัยโพลิเมอร์. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ.
มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน (2562). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27 เรื่องที่ 3. โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. (2562). Circular Fashion. สืบค้นเมื่อ 2563, มีนาคม 14, เข้าถึงได้จาก: https://thaitextile.org/th/insign/detail.1122.1.0.html