"มงคลสยาม" การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านนิทรรศการศิลปะไทยและความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคล

Main Article Content

ไชยพัฒน์ ทับสาคร
สธนวัชร์ ประกอบผล
วรรณิกา เกิดบาง
ศรัฐ สิมศิริ

บทคัดย่อ

นิทรรศการการจัดแสดง “มงคลสยาม” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านนิทรรศการศิลปะไทย และความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าประวัติความเป็นมาของวัตถุมงคลแก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์วัตถุมงคลให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา และเพื่อนำเสนอความน่าสนใจของวัตถุมงคลและศิลปะร่วมสมัย โดยได้ค้นคว้าข้อมูลเรื่องราวพุทธศาสนากับคนไทยและความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคล เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการออกแบบจัดแสดง โดยนำข้อมูลของพุทธศาสนากับวัตถุมงคลในสมัยอดีตถึงปัจจุบันมาศึกษา และเก็บข้อมูลรูปแบบงานจัดงาน รูปแบบกิจกรรม กรณีศึกษางานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดพื้นที่ในการจัดแสดงงาน โดยนำผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดงานมาสร้างรูปแบบและรายละเอียด การออกแบบตกแต่งพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเขียนแบบ 2 และ 3 มิติ จากนั้นประเมินความคิดเห็นของรูปแบบนิทรรศการและการจัดแสดงจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ นำเสนอในรูปแบบของงานนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองและบรรลุเป้าหมายของโครงการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเผยแพร่และอนุรักษ์วัตถุมงคลและศิลปะรวมถึงการนำเอาศิลปะเข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดความสวยงามและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เข้าร่วมงานทราบข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุมงคลที่สามารถสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวของไทยไม่ซ้ำใครและสามารถช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับประเทศไทยได้

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชนิทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2560). นิทรรศการ : การวางแผน. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2563. จาก: https://home.kku.ac.th/kchaiy/361-471Exhibition/lesson4ex.html

เทพ สงวนกิตติพันธุ์. (2562). ความเชื่อ. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2563. จาก https://www.stou.ac.th /Offices/rdec/udon/upload/socities9_10.html

พุทธสยาม. (2563). ความเป็นมาของวัตถุมงคล. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2563.จาก: https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1

พระมหาทวี มหาปญฺโญ. (2558). ความเป็นมาของวัตถุมงคล. สืบค้นเมื่อ มีนาคม 20 2563. จากhttp://www.watkaokrailas.com/index.php?mo=3&art=41910709

วุฒิพงษ์ โสภา. (2562). ประเภทวัตถุมงคลตามคติของศาสนาพุทธ. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564.จาก https://www.xn--42cg8crzb4cwabz2a8aw7j9e.com/2019/11/30/%E0%B8%B7news4/.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี. (2554). พระพุทธศาสนากับการดำรงชีวิตของคนไทย. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2563. จาก: https://beeleganceth.weebly.com/