เผยแพร่แล้ว: 2021-06-30

การศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในแหล่งท่องเที่ยววังหลัง กรุงเทพมหานคร

ถิรพร แสงพิรุณ, จันทร์จิมา รัตนะประสิทธิ์, ดุษิต ศรีอินทร์, สุภาวดี รอดมา, ศศิพิมพ์ พวงทองทับ, ณัฐกุล กวางแก้ว, ชยธร คำเนตร, ศุระเดช ทิมกลับ, กาญจนาภรณ์ ตรีมณี

38-53

"มงคลสยาม" การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผ่านนิทรรศการศิลปะไทยและความเชื่อเกี่ยวกับวัตถุมงคล

ไชยพัฒน์ ทับสาคร, สธนวัชร์ ประกอบผล, วรรณิกา เกิดบาง, ศรัฐ สิมศิริ

10-19

วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย “แลเงา เชาว์ตะลุง”

พนิดา เทพดำ , สุทธิดา ศุภโสภณ, ศรัฐ สิมศิริ

20-27