การพัฒนาแกลมปิ้งเพื่อการท่องเที่ยว

Main Article Content

กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล
สุภัทรา สังข์ทอง
นิมิต ซุ้นสั้น

บทคัดย่อ

การท่องเที่ยวแบบแกลมปิ้งเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เน้นการใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมไปกับความหรูหรา เน้นความเป็นส่วนตัวสูง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ซึ่งมีแนวโน้มอัตราการเติบโตสูงขึ้นทั่วโลก เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ในยุค Next Normal ที่ต้องการประสบการณ์รูปแบบใหม่ที่ท้าทายและทำกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เพื่อหลีกหนีความวุ่นวาย เว้นระยะห่าง ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การพัฒนาแกลมปิ้งเพื่อการท่องเที่ยว จึงต้องมีการพัฒนาในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านกิจกรรม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านที่พัก ด้านอาหาร และที่สำคัญคือการร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ Public Private Partnership หรือ PPP เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานการบริการและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวแบบแกลมปิ้งในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิชาการ
Author Biographies

กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

e-mail: kanyapat.p@pkru.ac.th

สุภัทรา สังข์ทอง , คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

e-mail: suphattra.s@pkru.ac.th

นิมิต ซุ้นสั้น, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิมิต ซุ้นสั้น  *Corresponding author

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เลขที่ 21 หมู่ที่ 6 ตำบลรัษฎา

อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

e-mail: Nimit.s@pkru.ac.th

References

เอกสารอ้างอิง

กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2021). “ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์”. สืบค้นจาก https://www.dot.go.th/news/manager/detail/5025

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์. (2565). มูลค่าตลาด “แคมป์ปิ้ง” ทั่วโลกพุ่ง 11.2% อยากจับธุรกิจนี้ต้องเริ่มอย่างไร?. สืบค้น 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.bangkokbiznews.com/business/986538

แบรนด์เอจ ออนไลน์. (2565). Camping สู่ Glamping เทรนด์ท่องเที่ยวแบบกลางแจ้ง, สืบค้น 8 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.brandage.com/article/29293/Camping-Glamping

สุรางคนา ศรีสุทธิ. (2563). แผนธุรกิจ Home Camping and Glamping (ธุรกิจแคมป์ปิ้ง และแกลมปิ้ง). สืบค้นจาก http://dspace.bu.ac.th/jspui/handle/123456789/4768

References

Adamovich, V., & Nadda, V. (2021). Quality issues in glamping tourism from providers perspective In the UK International Journal of Entrepreneurship Management Innovation and Development, 6(54), 99-115.

Adamovich, V., Nadda, V., Kot, M., & Haque, A. (2021). Camping vs. Glamping tourism: Providers’ terspective in the United Kingdom. Journal of Environmental Management and Tourism, 12(6), 1431-1441.

Andrey, C., Galera, H., Cabido, J., & Wiskey, W. (2014). New trends in the outdoor hospitality industry. from https://tourismsierre.files.wordpress.com/2014/11/703_e_new-trends-in-the-outdoor-hospitality-industry_2014.pdf

Arizton. (2019). Glamping market in the US - Industry outlook and forecast 2019-2024. from https://www.arizton.com/market-reports/united-states-glamping-market#

Aylan, F. K., & Gürkan, G. Ç. (2021). Analysis of E-complaint management in glamping businesses within the Scope of a Case Study. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3525-3543.

Bonifacic, J., Milonhnic, I., & Cerovic, Z. (2017). Glamping-creative accommodation in camping resorts: insights and opportunities. In The 4th International Scientific Conference ToSEE - Tourism in Southern and Eastern Europe 2017 Tourism and Creative Industries: Trends and Challenges (pp.101-114). Croatia: Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka.

Brochado, A., & Brochado, F. (2019). What makes a glamping experience great?. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 10(1), 15-27.

Budiasa, I. M., Suparta, I. K., & Nurjaya, I. W. (2019). Implementation of green tourism concept on glamping tourism in Bali. In International Conference on Applied Science and Technology 2019-Social Sciences (pp. 191-195). Bali: Atlantis Press.

Cheng, S. (2016). Potentials of Glamping in Hong Kong's Country Parks (HKCP). (Master’s Thesis). Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.

Craig, C. A., & Karabas, I. (2021). Glamping after the coronavirus pandemic. Tourism and hospitality Research, 21(2), 251-256.

Deloitte. (2019). The deloitte global millennial survey 2019. from https: www2.deloitte.com/cn/en/pages/about-deloitte/articles/2019-millennial-survey.html

Fernandes, S., Ferreira, D., Alves, T., & Sousa, B. M. B. D. (2021). Glamping and the development of sustainable tourism: a Portuguese case study. In Handbook of Sustainable Development and Leisure Services (pp. 201-222). Cham; Springer Nature Switzerland.

Filipe, S., Santos, C.A., & Barbosa, B. (2018). Tourists’ motivations and obstacles for choosing glamping: An exploratory study. In The CBU International Conference on Innovations in Science and Education (pp. 113-119). Prague: CBU Research Institute.

Global Information Inc. (2021) Glamping market size estimated to grow to 3.9 billion USS in 2027. from https://www.gii.co.jp/report/kbv1005879-global-glamping-market-by-type-cabins-pods-tents.html

Gomez, S. (2020). What is the influence of e-WOM on consumer’s attitudes and purchase intention regarding glamping services in Colombia?. (Master’s Thesis). France: Rennes School of Business.

Grandview research. (2020). Glamping market size, share & trends analysis report by accommodation (Cabins & Pods, Tents, Treehouses), By Age Group (18-32 Years, 33-50 Years), By Region (APAC, North America), And Segment Forecasts, 2022 – 2030. from https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/glamping-market

IBISWorld. (2018). Caravan & camping sites in the UK: IBISWorld Industry Report. from http://clients1.ibisworld.com.ezproxy.sunderland.ac.uk/reports/uk/industry/default.aspx?entid=3395

Kireeva, Y. A. (2021). Development of glamping in Russia and abroad. Laplage em Revista, 7(Extra-B), 553-560.

Laksmi, G. W., Rahmanita, M., Brahmantyo, H., & Nurbaeti, N. (2021). SWOT analysis nomadic tourism as millennial friendly natural tourist destination development strategy (Case Study: Glamping De Loano, Purworejo). TRJ Tourism Research Journal, 5(2), 186-207.

Mangaraj, J. K., & Smrutirekha, P. R. S. (2021). Destination attributes contributing to customer satisfaction among Glamping tourists in India. Indian Journal of Hospitality Management, 3(1), 55-60.

Menshikov, P. V., Kuznetsova, N. V., Korobchenko, A. I., Golubchikov, G. M., & Arpentieva, M. R. (2020). Psychological and pedagogical aspects of glamping: Tourism as a practice for personal development. Service and Tourism: Current Challenges, 14(2), 38.

Milohnić, I., Bonifačić, J. C., & Licul, I. (2019). Transformation of camping into glamping–trends and perspectives. Tourism in South East Europe, 5, 457-473. DOI:10.20867/tosee.05.30

Optimise. (2021). Beyond boundaries by the fireplace. from https://optimise.kkpfg.com/beyond_24.php

Rice, W. L., Meyer, C., Lawhon, B., Taff, B. D., Mateer, T., Reigner, N., & Newman, P. (2020). The COVID-19 pandemic is changing the way people recreate outdoors: Preliminary report on a national survey of outdoor enthusiasts amid the COVID-19 pandemic. from https://www.researchgate.net/publication/340760488_The_COVID-19_pandemic_is_changing_the_way_people_recreate_outdoors_Preliminary_report_on_a_national_survey_of_outdoor_enthusiasts_amid_the_COVID-19_pandemic

Sakacova, K. (2013). Glamping-Nature served on silver platter. (Masters’ thesis). Denmark: Aalborg University.

Sampol, E. (2021). Plan de marketing: Glamping bubbles. from https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/23660

Sommer, K. (2020). Holidays at home-Camping and glamping as a part of domestic tourism: An overview and analysis of camping (and in particular luxury camping) as an alternative form of domestic tourism in the time of the coronavirus. from https://www.econstor.eu/handle/10419/225520

Souki, D. (2021). Glamping: the new luxury travel trend and how to make the most out of it. from https://www.hotelieracademy.org/glamping-the-new-luxury-travel-trend-and-how-to-make-the-most-out-of-it/

The Business Research Company. (2021). Camping and caravanning global market report 2022 - by type (RV (Recreational vehicle) parks and campgrounds, recreational and vacation camps)- market size, trends, and global forecast 2022 – 2026. from https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/camping-and-caravanning-global-market-report

Hrgovic, A. M. V., Bonifacic, J. C., & Licul, I. (2018). Glamping–new outdoor accommodation. Ekonomska misao i praksa, 27(2), 621-639.

Watt, G. (2021). Glamping space evolution & appropriation. from https://watt.nz/2021/01/glamping-space-evolution-appropriation/

Yildirim, g., & Erkilic, E. (2019). An overview of glamping tourism within the context of the Middle East tourism: the case of Turkey. Journal of Recreation and Tourism Research, 6(4), 475-489.

Zorlu, K., Tuncer, M., & Taşkın, G. A. (2022). The effect of COVID-19 on tourists' attitudes and travel intentions: an empirical study on camping/glamping tourism in Turkey during COVID-19. Journal of Hospitality and Tourism Insights, Advance online publication. doi.org/10.1108/JHTI-02-2022-0069