เผยแพร่แล้ว: 2022-12-30

การศึกษาความต้องการด้านการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดตาก

สุวรรณี ศรียาบ, ภาคภูมิ ใจชมภู, ศิวศิษฏ์ ปิจมิตร, ปริดา จิ๋วปัญญา

22-37

The Push-Pull Motivation Factors of Generation Y Tourists and their Travel Intentions towards Thainess Tourism

Sasithorn Phonkaew, Chompunuch Jittithavorn, Warach Madhyamapurush, Xiubai Li, Timothy Lee

78-93

การพัฒนาแกลมปิ้งเพื่อการท่องเที่ยว

กัญญาพัชร์ พัฒนาโภคินสกุล, สุภัทรา สังข์ทอง , นิมิต ซุ้นสั้น

94-109