การพัฒนาระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา

Main Article Content

พิชญ์สินี ไสยสิทธิ์
พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ฯ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ฯ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้งานระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1-6 เทศบาลเมืองยะลา โดยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 95 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ระบบการฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ฯ แบบประเมินคุณภาพระบบการฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ฯ แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ฯ และแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติวิเคราะห์ t-test dependent ทำการทดลองแบบทดสอบก่อนและหลังแบบกลุ่มเดียว


ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินคุณภาพของระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ฯ พบว่า ระบบฝึกอบรมบนคลาวด์ YRU Cloud Training มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สามารถนำไปทดลองใช้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้ (gif.latex?\bar{X}=4.70, S.D.=0.39) ผลการใช้ระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ฯ พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่างหลังการอบรมด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านระบบคลาวด์ฯ (gif.latex?\bar{X}=13.71, S.D.=1.38) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม (gif.latex?\bar{X}=8.47, S.D.=2.33) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการใช้งานมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการและการใช้งานระบบฝึกอบรมบนคลาวด์อยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{X}=4.59, S.D.=0.61)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ไสยสิทธิ์ พ., สุวรรณโณ พ., & ไชยชนะ บ. (2022). การพัฒนาระบบการฝึกอบรมบนคลาวด์ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดยะลา. Journal of Information and Learning, 33(2), 19–31. https://doi.org/10.14456/jil.2022.15
บท
บทความวิจัย

References

Aktaruzzaman, M., Shamim, M. R., & Clement, C. K. (2011). Trends and issues to integrate ICT in teaching learning for the future world of education. International Journal of Engineering & Technology, 11(3), 114-119.

Bindu, C. N. (2016). Impact of ICT on teaching and learning: A literature review. International Journal of Management and Commerce Innovations, 4(1), 24-31.

Department of Education Yala City Municipality. (2020). The general and basic information of Yala City Municipality. https://yalacity.go.th/files/general.pdf

Driscoll, M. (2010). Web-based training: Creating e-learning experiences (2nd ed.). John Wiley & Sons.

Garg, R., & Singh, A. P. (2022). Were the online training courses imparted to consultants in the COVID era really effective? Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 13(1), 66-67.

Markova, O. M., Semerikov, S. O., Striuk, A. M., Shalatska, H. M., Nechypurenko, P. P., & Tron, V. V. (2018, December 21). Implementation of cloud service models in training of future information technology specialists (pp. 499–515). In A.E. Kiv, V. N. Soloviev (eds.), Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018), Kryvyi Rih, Ukraine. http://ceur-ws.org/Vol-2433/paper34.pdf

Ministry of Information and Communication Technology. (2015, November). Strategic Ministry of Information and Communication Technology plan 2016-2019. https://onde.go.th/assets/portals//files/Digital%20Economy%20Plan-ฉบับเต็ม.pdf

Pokharel, M., Yoon, Y., & Park, J. S. (2009, January). Cloud computing in system architecture [Conference session]. 2009 International Symposium on Computer Network and Multimedia Technology, Wuhan, China. https://doi.org/10.1109/CNMT.2009.5374726

Saengsawang, W. (2017). The effect of e-Learning lessons about seminar in computer education topic for computer education students. Journal of Education Naresuan University, 19(1), 131-145.

Thailand Cooperative Promotion Department. (2021). Kān fưk ʻoprom phān ʻinthœ̄net [Internet training]. http://km.cpd.go.th/pdf-bin/pdf_0640815174.pdf

Wajanawisit, T. (2014). Development of e-Learning on information technology course, Kuakarun Faculty of Nursing. Kuakarun Journal of Nursing, 21(1), 100-113.