ศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการต่อการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

Main Article Content

กมลวรรณ แสงทอง
ณัฐพงศ์ ทองเทพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งมีนโยบายขับเคลื่อนการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and work integrated education: CWIE) โดยตระหนักถึงความสำคัญในการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการในการจัดการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ทั้งด้านทักษะทางสังคม (Soft skills) และทักษะด้านความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ (Hard skills) โดยรวบรวมผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการจำนวน 360 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี (ปีการศึกษา 2563-2565) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และประมวลผลตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะทางสังคม (Soft skills) และทักษะทางด้านความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ (Hard skills) จากมุมมองของสถานประกอบการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49) จากจำนวนทั้งหมด 5 ระดับ แสดงให้เห็นว่า สถานประกอบการเล็งเห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี โดยหลักสูตรสามารถนำประเด็นที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น และบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

Article Details

How to Cite
แสงทอง ก., & ทองเทพ ณ. (2023). ศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาในมุมมองของสถานประกอบการต่อการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต. Journal of Information and Learning, 34(3), 46–61. https://doi.org/10.14456/jil.2023.33
บท
บทความวิจัย

References

Adecco. (2021, October 21). Soft skill khư̄ ʻarai tǣktāng čhāk hard skill yāngrai [What are soft skills and what is the difference from hard skills?]. Adecco. https://adecco.co.th/en/knowledge-center/detail/career-advice/soft-skill-vs-hard-skill

Admission Premium. (2020, November 15). Hā thaksa ʻāchīp (hard skills) thī talāt ngān tō̜ngkān māk nai pī sō̜ngphanyīsiphā [5 hard skills required for employment in 2025]. Admission Premium. https://www.admissionpremium.com/content/5841

Chintrakulchai, W. (2021, September 20). Khō̜mūn sō̜ won bukkhon khō̜mūn ʻō̜nwai khư̄ ʻarai mī kī praphēt mī ʻarai bāng? [What is the personal data or/sensitive data? How many types are there? and What is each type?]. Openpdpa. https://openpdpa.org/personal-data-type

Karaket, R. (2013). The company’s opinion on the potentials of co-operative educational programs of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon.

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2022a, January 18). Cooperative and work integrated education. mhesi. https://www.mhesi.go.th/index.php/flagship-project/6820-CWIE.html

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2022b, December 13). Policy and strategy framework, 2023-2027 higher education, science, research and innovation. mhesi. https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/book-ministry/8310-2022-12-13-06-27-40.html

Penratanahiran, R. & Thongkham, K. (2021). A survey of soft skills needed in the 21st century workplace. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, 15(1), 59-69. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/article/view/250889

Prince of Songkla University, Phuket Campus. (2023a). EdPEx of Prince of Songkla university, Phuket Campus. wixsite. https://info261518.wixsite.com/edpex/copy-of-forwritter

Prince of Songkla University, Phuket Campus. (2023b). Undergraduate degrees of Prince of Songkla university, Phuket Campus. PSU Phuket. https://www.psu.ac.th/phuket/admissions/undergraduate

Ratanaphan, J. (2014, September 27). Thaksa thāng sangkhom [Social skills]. Blogspot. https://jareeluk.blogspot.com/2014/09/blog-post_27.html

Srisa-an, W. (2021). Laksūt kānsưksā ʻoprom samrap phūbō̜rihān khanāčhān nithēt phū nithēt læ phū patibat ngān dān saha kit sưksā læ kānsưksā chœ̄ng būn nā kān kap kānthamngān [Curriculum training education for executive supervisor and worker for cooperative and work integrated education]. Thai Association for Cooperative Education. https://cwie.mhesi.go.th/readFile/trainingCwie_pMjk1TSCos1Tx28RHUcmVlnMeDCNI7DrybQaAeO7.pdf

Theerathean, T. (2020). Hard skills and soft skills læ čhet thē ron kānrīanrū phư̄a kānsưksā nai yuk theknōlōyī plīan lōk [Hard skills and soft skills and 7 education trends in the digital transformation]. Starfishlabz. https://www.starfishlabz.com/blog/48-hard-skills-soft-skills-และ-7-เทรนด์การเรียนรู้เพื่อการศึกษาในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก

Thongpibul, K. (2023). Thaksa thāng sangkhom samkhan yāngrai [How important are social skills]. Manarom. https://www.manarom.com/blog/Why_are_Social_Skills_Important.html

Wijit, W., Rakjan, S., & Suwunmanee, S. (2019). The organization satisfaction towards the students on cooperative education Hatyai University [Conference session]. The 10th Hatyai National and International Conference, Songkhla, Thailand. https://www.hu.ac.th/conference/conference2019/proceedings2019/FullText/01%20-%20ระดับชาติ%20-%20ภาคบรรยาย/G5-Ed/3-076Ed-NO%20(วรรณะ%20วิจิตร)%20406-415.pdf

Wongrattana, C. (2018). Theknik kānchai sathiti phư̄a kānwičhai [Techniques for using statistics for research]. Chulalongkorn University.