วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา
วารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
jsn Journal
TCI Group 1 Humanities and Social Sciences
ISSN: 2229-1997
ISSN ONLINE 2586-937X
สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
606 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ มิถุนายน และ ธันวาคม
URL: jsat.or.th
email: jsn.jsat@gmail.com

Published: 2017-12-30