วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
					ดู ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2567): วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

                 วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ฉบับที่หนึ่ง เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2567 นี้ เป็นปีที่ 18 ในการดำเนินงานด้านวารสารวิชาการของสถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถานะคุณภาพของวารสารฯ รอบปัจจุบันปรากฏรายชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ในกลุ่ม 2
                 สำหรับบทความที่ผ่านกระบวนการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในฉบับนี้มีทั้งสิ้น 4 เรื่อง ได้แก่ (1) บทความวิชาการ เรื่อง แนวทางการทำงานวิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย พิเชษฐ์ เทพสุวรรณ์ เป็นบทความวิชาการ ที่นำเสนอพัฒนาการด้านการวิจัยของหน่วยงานที่มีลำดับขั้นตอนการวางแผนที่มั่นคงมาแต่ในอดีต จวบจนปัจจุบันที่มุ่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำของโลกในอนาคต บทความนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปศึกษาเป็นแนวทางการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศ บทความเรื่องที่สอง เป็นบทความวิจัย เรื่อง อิทธิพลของการวางแผนการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ดีที่มีต่อคุณภาพการทำงานของนักบัญชีบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย รักษดาวัลย์ ศิริตาคำ โดยนำเสนอคุณภาพการทำงานที่มาจากการวางแผนบัญชีที่ดี ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในยุคสมัยที่ต้องใช้ความรอบคอบ กระบวนการคิดที่ละเอียดดังเช่นปัจจุบันอย่างยิ่ง บทความเรื่องถัดมาเป็นบทความวิจัย เรื่อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการมุ่งนวัตกรรมธุรกิจ ความสามารถการเป็นผู้ประกอบการ โอกาสในการประกอบการ และผลการดำเนินงานของกิจการสตาร์ทอัพ  ในประเทศไทย โดย ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์ และคณะ นำเสนอกระบวนการสร้างความสามารถและทักษะในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ ผลการศึกษามีประโยชน์อย่างต่อผู้สนใจการทำธุรกิจในลักษณะการเป็นผู้ประกอบการในสภาพปัจจุบัน และบทความสุดท้ายของฉบับ บทความวิจัย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนชาติพันธุ์ขมุบ้านวังผา ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดย เสถียร ฉันทะ และคณะ ที่นำเสนอรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีหลักการ สู่การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
                 กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเข้ามารับการพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) ทุกท่านที่ได้พิจารณาบทความ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาบทความมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ ความถูกต้อง ทางวิชาการ และคุณภาพการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น ท้ายนี้กองบรรณาธิการหวังว่าวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพทางวิชาการให้กับสังคมและเป็นส่วนช่วยให้นักวิจัย ผู้สนใจทั้งหลายได้ศึกษาข้อมูล อันจะต่อยอดสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณค่าในวงวิชาการของชาติต่อไป

                อนึ่งทางวารสารฯ ขอขอบคุณ อาจารย์พรมมา อินยาศรี ศิลปินเชียงราย ที่ให้ความอนุเคราะห์ผลงานชื่อ “สำเภาเงิน” เพื่อขึ้นเป็นภาพปกให้กับวารสารฯ ในฉบับนี้
                ผลงาน “สำเภาเงิน” โดย พรมมา อินยาศรี (2567) มีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้ เรือ "สำเภาเงิน" เป็นสื่อสัญลักษณ์เปรียบได้กับการเดินทางจากต้นทางด้านหนึ่งไปจนถึงปลายทางอีกด้านหนึ่ง ตลอดระยะทางกว่าจะถึงเป้าหมายต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายทั้ง คลื่นทะเล คลื่นลมพายุ รวมทั้งอุปสรรคอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความพากเพียร อดทน นานัปประการ เมื่อหันกลับมามองกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นสุดช่วงชีวิต เปรียบได้ กับการเดินทางของชีวิต ต้องผ่านพบเจออุปสรรคที่เข้ามาหลายครั้งหลายหน ทำให้ต้องอดทน มีสติเพื่อฝ่าฟัน ยืนยัดด้วยความแข็งแกร่งมาเช่นเดียวกัน เมื่อมองผ่านเข้ามาตามหลักพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระศาสดาได้ตรัสไว้ว่า บุคคลหากปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว การกำหนดเป้าหมายเส้นทางการดำเนินชีวิตจะเดินทางไปได้อย่างมีสติ เป็นสุขสำเร็จทุกประการ ดังเช่นนั้นแล อาจารย์พรมมา อินยาศรี ได้ถอดความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ดอกบัวบานลอยเหนือท้องฟ้า เพื่อสื่อให้เห็นว่าการหลุดพ้นจากดินและน้ำมาแล้วนั้น เปรียบดังหลักคำสอนที่ส่องแสงให้การเดินทางของเรือและมนุษย์เดินทางสุขความสุข และสำเร็จทุกประการ

               ศิลปิน พรมมา อินยาศรี
               ชื่อภาพ สำเภาเงิน (2567)
               ขนาด 60x80 ซม.
               เทคนิค สีอาคลีลิค บนผ้าใบ

ปัจจุบันผลงาน “สำเภาเงิน” และผลงานชิ้นอื่น ๆ ของอาจารย์พรมมา อินยาศรี จัดแสดงอยู่ที่ หอศิลป์บ้านนายพรมมา
เลขที่ 115 หมู่ 10 บ้านป่ายางน้อย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

เผยแพร่แล้ว: 20-06-2024

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ