วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ชุมชนหรือท้องถิ่น ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) หรือบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเนื้อหาในบทความแสดงให้เห็นถึงการสร้างสรรค์ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงพื้นที่สังคมหรือท้องถิ่นทั้งในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดการเผยแพร่

วารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กำหนดการเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ
          ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม


             (เปิดรับบทความตลอดทั้งปี)

  หมายเลขวารสาร            Print ISBN:          1906-3016
                                            Online E-ISBN:     2697-5017

กระบวนการพิจารณาบทความ


      บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่านเพื่อพิจารณาให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขและให้ความคิดเห็นว่าควรรับลงตีพิมพ์หรือไม่รวมทั้งจัดส่งผลการประเมินยังผู้เขียนบทความโดยตลอดกระบวนพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนบทความจะไม่ทราบชื่อซึ่งกันและกัน (Double-blind peer review) นอกจากนี้ข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือว่าเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2020-03-17

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Kasalongkham Research Journal TCI กลุ่ม 2

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับรองระหว่างปี 2563 - 2567)

 

กำหนดการเผยแพร่ราย 6 เดือน ( 2 ฉบับ/ปี)

- ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน    (รับต้นฉบับถึงเดือนมีนาคม)

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม  (รับต้นฉบับถึงเดือนกันยายน)

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม – ธันวาคม 2020

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ฉบับที่ 14 เล่มที่ 2  กรกฎาคม – ธันวาคม 2020

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-16

Shaman King Analects: Analysing Discourse of Moral Believes in a Translated Japanese Comic Series

วารี อ่อนชมจันทร์, ซิมมี่ อุปรา, Sudarat Payaprom

43-60

THE DEVELOPMENT OF ENGLISH HANDOUT ON CAUSATIVE FORM BY USING AUGMENTED REALITY TECHNOLOGY FOR STUDENTS ON MATTHAYOMSUKSA 5

สุดารัตน์ โยชน์เยื้อน, Sudarat Yotyuen, Sutithep Siripipattanakul

61-76

ภาพลักษณ์จิ้งจอกตามทัศนะของคนจีนในแต่ละยุคสมัย

ผ่องพิชญ์ สวงรัมย์, ภาณุเดช จริยฐิตินันท์

31-41

ดูเล่มทุกฉบับ