วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

 

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Double - blind Peer review เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

2021-07-03

ประกาศรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565

วันนี้เพื่อรับทราบโดยการดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php / llsj / about  และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่  https://docs.google.com/document/d/1ehMHBWPrsJCaqaDhBnNQfRIHuw-_u98_hGHVMPGH01I/edit

Vol. 5 No. 2 (2021): กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น  Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

Published: 2021-12-30

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูภณัช รัตนชัย

ก-ฉ

การอนุรักษ์ปลาสามน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมิติทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน

อาจารย์เอกราช สุวรรณรัตน์ , นางสาวจารุวรรณ ชูสงค์ , อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ , อาจารย์ภูริทัต สิงหเสม

85-110

แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา แซ่เตี่ยว , ดร.พลกฤต แสงอาวุธ , ดร.วาสนา จาตุรัตน์

127-144

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศึกษาเปรียบเทียบภาคประชาชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ศรีใหม่ , อาจารย์ทศพร จินดาวรรณ

145-172

ข้อสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรัตน์ โสธรประภากร , ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิจบดี ก้องเบญจภุช

173-200

View All Issues

อยู่ในฐานข้อมูล