วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น                                            Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชา การทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

 

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Anonymous Reviewer/Anonymous Author เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

เปิดรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

2021-07-03

ประกาศรับบทความเพื่อพิจารณากำหนดตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2566

วันนี้เพื่อรับทราบโดยการดูนโยบายการรับบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php / llsj / about  และรายละเอียดสำหรับผู้แต่งบทความได้ที่  https://docs.google.com/document/d/1ehMHBWPrsJCaqaDhBnNQfRIHuw-_u98_hGHVMPGH01I/edit

ขอเรียนเชิญกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

2020-02-28

ประชุมกองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น ณ      ห้องรับรอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การจัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2563) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเนื้อหาสาระที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสม บรรณาธิการวารสารฯ  จึงขอเรียนเชิญกองบรรณาธิการทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทาง และแผนการจัดทำวารสารตลอดจนร่วมพิจารณาบทความที่จะนำลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นฉบับดังกล่าวร่วมกัน ตามวัน และเวลาข้างต้น

 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย

บรรณาธิการวารสาร

                        

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสารนี้ เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทยตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Double - blind Peer review เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่แล้ว: 12/08/2022

บทบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูภณัช รัตนชัย

ก-ข

การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชชนิดเดียวกันในประเทศที่มีพรมแดนติดกัน

นางจุฬาลักษณ์ โภคาสุข ปัญญจิตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา ล้ำเลิศ

43-72

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล