เกี่ยวกับวารสาร

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น   

ISSN (เดิม)
ISSN 2586-8802 (Print)
ISSN 2651-2157 (Online)

ISSN (ใหม่) เริ่มใช้ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2566
ISSN 2985-2552 (Online)

วัตถุประสงค์ (Aims)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้เป็นวารสารวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในสาขานิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จัดตีพิมพ์เผยแพร่สู่วงการวิชาการและสาธารณชนผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งต้องการยกระดับให้เป็นวารสารระดับชาติและนานาชาติ

ขอบเขต (scope)
วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น จะครอบคลุมเนื้่อหาด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ได้แก่ ด้านรัฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน และสังคมวิทยา

ประเภทบทความที่รับ (ํTypes of Articles)

1. บทความทางวิชาการ (Article) 2. บทความงานวิจัย (Research Article)

กำหนดการออกเผยแพร่ (Publication Frequency)

มีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์

   วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอบทความ และค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสาร

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Semi-Blind Peer Review เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 คน

Announcements

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

12/25/2018

📣ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน ส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ และเผยแพร่ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

1) วารสารได้รับการรับรองจาก TCI (กลุ่ม 2)
2) ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Semi-Blind Peer Review เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 คน
3) วารสารไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเสนอบทความ และค่าตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
4) รับพิจารณาบทความวิชาการ บทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสารฯ จะครอบคลุมเนื้อหาด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ ได้แก่ ด้านรัฐศาสตร์ การพัฒนาชุมชน และสังคมวิทยา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
E-mail : j.sociallaw@gmail.com
ระบบ Thai Journals Online (ThaiJO) : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/llsj
โทร 0-7791-3378 ต่อ 1615

ผศ.ดร.ภูภณัช รัตนชัย (บรรณาธิการ)
โทร 085-8765576
นางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป (ผู้ประสานงาน)
โทร 095-1019971

หรือ สามารถส่งบทความผ่านทางระบบ Thai Journals Online (ThaiJO)
ชื่อ วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

Read more about เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน 2566
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2566): มกราคม - มิถุนายน 2566

วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น    Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์  นักวิจัย และนักวิชา การทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Anonymous Reviewer/Anonymous Author เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

เผยแพร่แล้ว: 06/11/2023

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

สารบัญ

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

หน้าปกหลัง

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล