การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด“ดอกไม้บานที่บ้านบาละ” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ10R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ธีระพล พงษ์พิมาย
มาโนช ดินลานสกูล
วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “ดอกไม้บานที่บ้าน   บาละ” ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอ่านโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ดอกไม้บานที่บ้านบาละ” ร่วมกับเทคนิค SQ10R  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หลังจากที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด “ดอกไม้บานที่บ้านบาละ” กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  ของโรงเรียนบ้านบาละ  อำเภอ   กาบัง  จังหวัดยะลา ปีการศึกษา 2562  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 2 จำนวน 30 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random Sampling)  ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด  “ดอกไม้บานที่บ้านบาละ”  ที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ประกอบด้วย 5   ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เพื่อนใหม่  ตอนที่ 2  ตาแสงนักเล่าเรื่อง  ตอนที่ 3 คืนฝนตก  ตอนที่ 4  นิทานของยาย  ตอนที่ 5  ดอกไม้บานที่บ้านบาละ มีคุณภาพระดับดีมาก  และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.78/83.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 หลังใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด “ดอกไม้บานที่บ้าน   บาละ” ร่วมกับเทคนิค SQ10R  สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจในการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด “ดอกไม้บานที่บ้านบาละ” ในระดับดีมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ. (2546). การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2555. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2546). การคิดเชิงวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

จินตนา ใบกาซูยี. (2542). การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.

จินตนา ใบกาซูยี. (2544). การเขียนหนังสือสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.

เจนวิทย์ อุสสวิโร. (2548). การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สโตยสู่สตูล ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 จังหวัดสตูล. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช).

ฉันทนา โพธิอยู่. (2557). การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องสำนวน สุภาษิตและคำพังเพย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร).

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2547). การทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นรินทร์ สังข์รักษา. (2552). การจัดการความรู้ : ฐานความรู้สู่สังคมธรรมานุภาพ. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 7(2) ,19-28.

รัญจวน อินทรกำแหง. (2520). การเลือกหนังสือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รามคำแหง.

วัณจินต์ ทองเกลียวทวี. (2556). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ของดีเมืองสวรรคบุรีเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี).

วันเพ็ญ นามเมืองรักษ์. (2554). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสกลนครบ้านเกิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองหอย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร).

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

วีณา วีสเพ็ญ. (2535). การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.

สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2555). สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้: ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: พิมพ์คำ.

สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. (2545). หลักและวิธีการสอนอ่านภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.

สุวิทย์ มูลคำ. (2547). กลยุทธ์การสอนคิดวิเคราะห์. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.

เอกรัตน์ ศักดิ์เพชร. (2545). ผลการเรียนรู้และความชอบจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง ไข่เค็ม ที่ใช้ตัวการ์ตูนหนังตะลุงและตัวการ์ตูนทั่วไป. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร).

อุมาพร พันธะไชย. (2553). การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยเรื่องข้าวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์บางเขน กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Shaughnessy, Michael F. (1996). SQ10R. Research and Teaching in Developmental Education, 13(1), 97-99.