แนวทางการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อรถแลกเงินของสถาบันการเงิน กรณีศึกษา: ทีมสินเชื่อขอนแก่น 1

Main Article Content

ณัฐฐิญา ปัญญา
อารีย์ นัยพินิจ

บทคัดย่อ

การศึกษาอิสระนี้เป็นการศึกษา และวิจัยเพื่อหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อรถแลกเงินของสถาบันการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการให้บริการ เพิ่มยอดสินเชื่อรถยนต์ ของสถาบันการเงิน และหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อรถแลกเงินของสถาบันการเงิน 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ของสถาบันการเงิน 2) เพื่อศึกษากระบวนการให้บริการสินเชื่อรถยนต์ ของสถาบันการเงิน 3) เพื่อหาแนวทางการจัดการห่วงโซ่คุณค่าเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อรถแลกเงินของสถาบันการเงิน กรณีศึกษา : ทีมสินเชื่อขอนแก่น 1 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว รายได้เฉลี่ย 25,001 – 35,000 บาท มีภาระหนี้สิน 1-50% ของรายได้ การชำระเงินค่ารถยนต์ส่วนใหญ่ผ่อนผ่านบริษัทไฟแนนซ์รถยนต์ แหล่งสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อแลกเงินสด ในปัจจุบันตลาดสินเชื่อมีการขยายตัวในอัตราที่สูงซึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ และภาวะหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อรถมีการขยายตัวสูง เนื่องจากในช่วงหลังธนาคารพาณิชย์หันมาให้ความสนใจในตลาดนี้มากขึ้น จากการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงดังกล่าวทําให้ธนาคารต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันในตลาดได้เสนอให้สิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่ผ่อนชำระงวดมาแล้วครึ่งหนึ่งของค่างวด โดยลดขั้นตอนซ้ำซ้อนและกำจัดขั้นตอนของงานที่ไม่จำเป็นสามารถอนุมัติสินเชื่อรถแลกเงินได้รวดเร็วขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). การวิเคราะห์สถิติ: สถิติสําหรับบริหารและวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2548). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ : วี.อินเตอร์พริ้นท์.

ประชาชาติธุรกิจ. (2554). ปล่อยกู้”บ้าน/รถแลกเงิน”โตพุ่ง แบงก์ดิ้นปั๊มกำไรชดเชยสินเชื่อหลักโดนคุม. ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2563, จาก https://www.prachachat.net/finance/news-373198.

ยรรยง ศรีสม. (2553). ห่วงโซ่คุณค่า value chain ในงานโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ : เอ็มแอนด์.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2561). คาดสินเชื่อเช่าซื้อ-ยอดขายรถยนต์ปีนี้โตชะลอตัว หากธปท.ออกมาตรการดูแลแต่เป็นการสร้างเสถียรภาพในระยะยาว. ค้นเมื่อ 5 กันยายน 2563, จาก https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/financial/Pages/result- tags.aspx?k=214D1930-3B85-4203-A8D6-9B4AB4F124B2

อรนุช อุปนันท์, สืบชาติ อันทะไชย และพนา ดุลยพัชร. (2561). อิทธิพลเชิงสาเหตุของส่วนผสมทาง การตลาดบริการที่มีต่อการรับรู้คุณค่าความพึงพอใจ และความภักดีของผู้บริโภคของร้านค้าเครื่องประดับอัญมณี. วารสารวิชาการและการวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 8(2), 82-83.