ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

นิภาพร ทินช่วย
วิเชียร รู้ยืนยง

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการจำเป็น  และ 2) เสนอแนะในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกาวิจัยครั้งนี้ จำนวน  202  คน กำหนดโดยการคำนวณจากสูตร Taro Yamane  ที่ระดับความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม  0.05  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง Stratified Random Sampling  อย่างไม่เป็นสัดส่วน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และคำถามปลายเปิดข้อเสนอแนะ 5 ด้าน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และดัชนีความต้องการจำเป็น


ผลการวิจัยพบว่า


 1. ความต้องการจำเป็นในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  มีความต้องการจำเป็นเรียงตามลำดับมากไปน้อย ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   2) ด้านการบริหารจัดการบุคลากร ทุกประเภทตามหน่วยงานต้นสังกัด  3) ด้านการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้  4) ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน และ 5) ด้านการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม เพื่อความปลอดภัย                


  2. ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  ดังนี้ 1) การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 2) การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานต้นสังกัด  3) การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการเรียนรู้  4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  5) การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (2562). มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พุทธศักราช 2562. กรุงเทพมหานคร.

ธเนศพล อินทร์จันทร์. (2563). แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562. วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, 9(4), 127-136.

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร : สุวรียาสาส์น.

ปัณณ์พัฒน์ จันทร์สว่าง. (2561). การส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย. ค้นเมื่อ 5 ตุลาคม 2563, จาก https://www.gotoknow.org/posts/658164.

พนิดา ชาตยาภา. (2563). การจัดการชั้นเรียนเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(3), 223-240.

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช 2562. (2562, 30 เมษายน), ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก.

พรรณกร ไชยศรี และนิยดา เปี่ยมพืชนะ. (2563). แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 10(3), 136-150.

ภาคิม จิรจตุรพรกุล. (2560). แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่).

ภานุวิชญ์ เอี่ยมไพจิตร์. (2561). ความคาดหวังในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเอกชนในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง).

มลิวรรณ์ ภิรมย์รักษ์. (2561). การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม. (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

เรณู ลิวอิส. (2563). ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น. (การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).

วัชราภรณ์ ศรีโนนยาง. (2552). การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น. (การค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ).

สราวดี เพ็งศรีโคตร และจันทร์ชลี มาพุทธ. (2554). รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย. วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคม. 7(1), 68-82.

Taro Yamane (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3 rd Ed). New York. Harper and Row Publications.