การใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นวิเคราะห์การจัดสรรการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมัน จากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว

Main Article Content

พิสิษฐ์ บึงบัว
ญาณิน พัดโสภา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้แบบจำลองโปรแกรมเชิงเส้นตรงวิเคราะห์การจัดสรรการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันจากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้มีต้นทุนการขนส่งผลผลิตโดยรวมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเปรียบเทียบการจัดสรรการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันจากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อในจังหวัดสระแก้วจากกรณีที่กำหนดให้มีปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นและแหล่งรับซื้อมีความสามารถในการรองรับผลผลิตตามสถานการณ์ที่กำหนด ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์หาคำตอบของปัญหาโดยใช้ฟังก์ชัน Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิจัยสามารถระบุการจัดสรรการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันจากแปลงปลูกไปยังแหล่งรับซื้อที่ทำให้มีต้นทุนการขนส่งผลผลิตโดยรวมน้อยที่สุด เท่ากับ 4,541,287 บาท สำหรับการเปรียบเทียบการจัดสรรการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันกรณีที่กำหนดให้มีปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น พบว่า กรณีที่กำหนดให้แหล่งรับซื้อที่ 1 และ 2 รองรับผลผลิตปาล์มน้ำมันได้ 50,000 ตัน และ 70,000 ตัน ตามลำดับ จะทำให้ต้นทุนการขนส่งผลผลิตโดยรวมน้อยที่สุด ซึ่งแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้วิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดสรรการขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันภายใต้เงื่อนไขและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กองพัฒนาแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค. (2555). รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำของ กปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2559, จาก http://wr.pwa.co.th/_backup/ Downloads/รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำของ กปภ.สาขาในจังหวัดสระแก้ว.pdf

ฐิติมา วงศ์อินตา, อนิรุทธ์ ขันธสะอาด และ กิตติ เจริญสุข. (2561). การบริหารรถขนส่งและเส้นทางเดินรถโดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษารถขนส่งสินค้าอันตรายประเภทของเหลว. วารสารการขนส่งและโลจิสติกส์, 11(1), 99-116.

พิทยุตม์ คงพ่วง และ สุธาทิพย์ เลิศวิวัฒน์ชัยพร. (2561). การประยุกต์โปรแกรมเชิงเส้นตรงเพื่อหาสัดส่วนวัสดุธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกแห้ว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 7(3), 27-33.

พิศาล สีนวล. (2559). การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์สําหรับแก้ปัญหาจัดสรรทรัพยากรเพื่อลดเวลาในการวางแผนการผลิต. (การค้นคว้าอิสระปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).

เพชรายุทธ แซ่หลี, วชิระ วิจิตรพงษา และ หทัยธนก พวงแย้ม. (2560). การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่1มโดยใช้การโปรแกรมเชิงเส้น กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รัศมี 2015. วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10(1), 48-59.

ระยะทางระหว่างตำแหน่ง. (2564). [แผนที่ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 25 มีนาคม 2564, จาก https://www.google.com/maps.

สนธิกิจ ลิมปนาวาณิช. (2562). การวิเคราะห์ที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าสำหรับโซนภาคใต้ กรณีศึกษา บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง. (สารนิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์).

สาวิตรี สาธุ และ สุนาริน จันทะ. (2555). การหารูปแบบการเลือกแหล่งซื้อมันสำปะหลังโดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษาโรงงานแปรรูปมันเส้นสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2564, จาก http://www.dms.eng.su.ac.th/filebox/FileData/OR007.pdf

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว. (2563). ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสะแก้ว. สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2559, จาก http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/content/general.

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร. (2553). โครงการศึกษาวิเคราะห์ระบบโครงสร้างต้นทุนการขนส่งและระบบ Logistics. กรุงเทพฯ: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน). (2558). ผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2559, จาก https://www.arda.or.th/ebook/file/palm58.pdf.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2562). เนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2564, จาก http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/socio/ LandUtilization2562.pdf.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2564). ปาล์มน้ำมัน ปี 2564. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2564, จาก http://www.oae.go.th/assets/portals/1/fileups/forecastdata/files/forecast/situation/8S_PL.pdf.

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง. (2564). จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563. สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2564, จาก https://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_63.pdf.

สุทธิมา ชำนาญเวช. (2556). การวิเคราะห์เชิงปริมาณ. กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด.

Angelelli, E., Morandi, V., Savelsbergh, M., and Speranza, M. G. (2021). System optimal routing of traffic flows with user constraints using linear programming. European Journal of Operational Research. 293(2021), 863–879.

Rastegar, M., Tavana, M., Meraj, Afshin. and Mina, H. (2021). An inventory-location optimization model for equitable influenz vaccine distribution in developing countries during the COVID-19 pandemic. Vaccine. 39(2021), 495–504.