วารสารสังคมศาสตร์วิชาการก้าวเข้าสู่ ปีที่ 11 แล้ว อย่างภาคภูมิ ด้วยการจัดทำวารสารให้เป็นตามเป้าหมายในการเป็นพื้นที่สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของนักวิจัย อาจารย์ นักวิชาการ รวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยพิจารณารับบทความในศาสตร์ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ เพื่อให้ทุกบทความถูกนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการอย่างกว้างขวาง
   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ฉบับนี้มีองค์ความรู้ที่มาจากงานวิจัย 13 เรื่อง งานวิจัยภาษาอังกฤษ จำนวน 3 เรื่อง และบทความวิชาการ 1 เรื่อง รวม 17 เรื่อง แต่ละเรื่องล้วนมีข้อค้นพบที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางวิชาการอย่างยิ่ง
   ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาสังคมศาสตร์ที่ร่วมกันพัฒนาวารสารมาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่สรรสร้างบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร ที่สำคัญยิ่งคือผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกผู้เป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ ที่ได้สละเวลาพิจารณากลั่นกรองบทความอย่างสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงทำให้บทความมีความสมบูรณ์เพื่อการเผยแพร่
   การพัฒนาใดใดจะสำเร็จได้เมื่อคนในสังคมนั้นพร้อมรับการพัฒนา หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การใฝ่รู้ด้วยการค้นคว้าเสาะหาวิชาการให้กับตนเองเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดมีแนวคิด มีวิสัยทัศน์ เกิดพลังปริวรรตต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน อย่างสงบสุขมีความมั่นคงในชีวิตอย่างแท้จริง

เผยแพร่แล้ว: 2018-11-27

บทบรรณาธิการ

เลหล้า ตรีเอกานุกูล

5