วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ISSN 2586-9256 (Print) and ISSN 2697-410X (Online) จัดทำโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ (รวมทั้งบทความปริทัศน์) ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขาและด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบทความที่จะนำเสนอเพื่อขอลงตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องมีสาระที่น่าสนใจ เป็นงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (double blind peer review process) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้ วารสารนี้มีกำหนดเผยแพร่บทความปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 

ทั้งนี้ วารสารอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการดำเนินการบทความ (Article Processing Charge: APC) บทความละ 1,500 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ก่อนที่จะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ทั้งนี้ JSSE คาดว่าจะสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการบทความได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

Reset Password

2022-01-26

เรียนทุกท่าน 

ด้วยระบบ ThaiJo2.0 ได้มีการอัพเดตระบบไปแล้วนั้น ส่งผลให้ User ทุกท่านไม่สามารถ login ด้วย User & password เดิมได้ ทาง JSSE ขอแจ้งให้ USER กด Forget Password และ Reset Password คามขั้นตอนต่อไป

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565): ปีที่ 5 เล่มที่ 2: กรกฎาคม - ธันวาคม 2565

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 5 เล่มที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-30

ผลของวัสดุปอซโซลานเถ้าแกลบต่อสมบัติของอิฐมวลเบา

ทัศริยา กลิ่นขจร, สิรินญา กุลวงค์, จิดาภา ปัททุม, สิทธิชัย ใจขาน, สมเจตน์ ทองดำรงธรรม, ถนัดกิจ ชารีรัตน์

182-190

ศักยภาพด้านพลังงานของถ่านอัดแท่งจากฝักหางนกยูงฝรั่งและฝักมะค่าโมง

พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์, เกวรินทร์ กะตะศิลา, วิภาดา บาททอง, ยุวธิดา มะเดื่อ, พิศาล สมบัติวงศ์

202-214

ความหลากชนิด และความชุกชุมของหอยทากบก บริเวณสวนป่าสหกรณ์ตราดยางพารา จังหวัดตราด

ชุตาภา คุณสุข, เสาวภา สุราวุธ, สรศักดิ์ นาคเอี่ยม, จินตนา นรดี

225-235

ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

ศาสตรา บุญญาจันทร์, ประสาน มืดภา, ศิริวรรณ คลังทอง, ธนวิทย์ จีรุพันธ์, ศราวุธ แสนการุณ, สุพจน์ สีบุตร

299-309

ดูทุกฉบับ

ISSN 2586-9256 (Print)

ISSN 2697-410X (Online)