เทศกาล “ไทยแลนด์ ฟิชชิ่ง เฟสติวัล” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Main Article Content

ปุณยพล เย็นสุขเอิบ
สุทธิดา ศุภโสภณ
พิมพ์เนตร มากทรัพย์
ศรัฐ สิมศิริ

บทคัดย่อ

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งแผนงานย่อยภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวสู่การท่องเที่ยวระดับโลก รวมทั้งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ เทศกาล “ไทยแลนด์ ฟิชชิ่ง เฟสติวัล” มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการตกปลาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทำให้นักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งปี สามารถสร้างรายได้จากภาคการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจของเมือง โดยแนวทางการจัดเทศกาล THAILAND FISHING FESTIVAL ควรมีการจัดเป็นเทศกาลประจำปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และจะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของสถานที่ รวมถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สามารถการกระจายรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดเทศกาลจะทำให้เกิดการเดินทางไปยังจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีการจัดงาน ทำให้เกิดการเช่าที่พัก การบริโภค และการจับจ่ายใช้สอย นำไปสู่การหมุนเวียนของเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

กลินท์ สารสิน. (2563). ยุทธศาสตร์ยกระดับ ‘การท่องเที่ยวในอีอีซี’ ดันท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีเข้าพื้นที่ พัฒนา ‘วงแหวนท่องเที่ยวอีอีซี’ อย่างยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563.จาก: https://www.salika.co/2019/02/18/eec-tourism-strategy-plan/

กีฬาตกปลา. (2563). สอนการตกปลาอย่างไรให้ได้ผล. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563.จาก: https://phitsanulokfishing.com

ฉันทัช วรรณถนอม. (2552). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : สามลดา.

ประชาชาติธุรกิจ. (2563). หรือนี่จะเป็นตอนอวสานของอาชีพประมงไทย. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2563. จาก: http://www.siamfishing.com/content/view.php?id=10&cat=book

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก. (2561). แผนพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก. สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2563. จาก https://eeco.or.th/th

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. (2563). อพท. ร่วม IFAA และททท. เปิดแข่งขันตกปลานานาชาติ Ko Chang International Fishing Cup Tournament Asia. สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จาก: https://www.sanook.com/news/847913/