แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดนครนายกภายหลังสถานการณ์โควิด-19

Main Article Content

ปริญญา นาคปฐม
สิทธิชัย สวัสดิ์แสน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก 2) ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก และ 3) เสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดนครนายก ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย บทความวิชาการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคำถามสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กับหัวหน้าส่วนงานภาครัฐ สมาคม ผู้ประกอบการ ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก ด้วยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 17 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนาแบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวสูญเสียโอกาสเชิงเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามจุดแข็งของจังหวัดนครนายกคือมีที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ในขณะที่การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ยังเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ นอกจากนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาวะ ซึ่งแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดนครนายก ภายหลังสถานการณ์ โควิด-19 พบว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับจังหวัดนครนายกในอนาคต ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ได้แก่ (1) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2) การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้รับมาตรฐาน SHA หรือ SHA Plus (3) การส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด (4) การจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (5) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่การเปลี่ยนแปลง และ (6) การเพิ่มมูลค่าของสินค้า การบริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ปริญญา นาคปฐม, วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

e-mail: parinyan@go.buu.ac.th

สิทธิชัย สวัสดิ์แสน, สำนักงานจังหวัดนครนายก

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

สำนักงานจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

e-mail: nakhonnayok@moi.go.th

References

กมลชนก จันทร์เกตุ. (2560). การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนเกาะยอ จังหวัดสงขลา. (ปริญญานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2564). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570). กรุงเทพฯ:กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

กรุงเทพธุรกิจ. (2563). เศรษฐกิจโลกชะลอส่อฉุดท่องเที่ยวปี 63 โตต่ำ. สืบค้น 3 เมษายน 2565, จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/859269

จันทร์จิรา สุขบรรจง. (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของหนานมดแดง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง. (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณทิต). มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

ชวลีย์ ณ ถลาง. (2564). แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเกาะช้าง จังหวัดตราด. วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 15(1): 25-37.

ทวีศักดิ์ นพเกษร. (2548). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เล่ม 1. นครราชสีมา: โชคเจริญมาร์เก็ตติ้ง.

เทิดชาย ช่วยบำรุง. (2552). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

ธงชัย สาโค. (2558). เมืองโบราณดงละคร. นนทบุรี: ไทภูมิพับลิชชิ่ง.

ปรัชญา บุญเดช. (2561). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวถ้ำเลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณทิต). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ภราเดช พยัฆวิเชียร. (2547). รายงานประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.

รัศมี อ่อนปรีดา. (2559). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 6(1), 135-145.

วิภารัตน์ ธาราธีรภาพ. (2564). นโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา [เอกสารประกอบการสอน]. กรุงเทพฯ: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

สภาปฏิรูปแห่งชาติ. (2558). วาระพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.

สำนักงานจังหวัดนครนายก. (2551). แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2566 – 2570). สืบค้น 12 มีนาคม 2565,

จาก https://ww2.nakhonnayok.go.th/files/com_news_devpro/2022-01_776456aea9fb46c.pdf

อระนุช โกศล, และ โชคชัย สุทธาเวศ. (2555). การจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารการเมืองการปกครอง, 4(1): 220-232.