แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มการจัดการท่องเที่ยวภูหมากเค็ง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

Main Article Content

ไทยโรจน์ พวงมณี
คชสีห์ เจริญสุข
พชรมณ ใจงามดี
ณศิริ ศิริพริมา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทกลุ่มการจัดการการท่องเที่ยวภูหมากเค็ง  และ 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มการจัดการท่องเที่ยวภูหมากเค็ง ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ สมาชิกกลุ่มการจัดการท่องเที่ยว ปราชญ์ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน จำนวน 22 คน ใช้การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการศึกษาเอกสารเป็นเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวภูหมากเค็ง รวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จุดแข็งคือ ผู้นำเสียสละและมีการใช้สื่อวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือพัฒนากลุ่ม มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัว ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ทำให้สมาชิกแยกย้ายกันไป กลุ่มยังไม่มีการจัดตั้งและวางกฎระเบียบเงื่อนไข ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน 2) แนวทางการพัฒนากลุ่มการจัดการท่องเที่ยวภูหมากเค็งมีดังนี้ (1) ด้านหน่วยงานภาครัฐ ต้องกำหนดนโยบายและกิจกรรมการพัฒนากลุ่มที่เป็นรูปธรรม (2) ด้านการบริหารจัดการ ต้องกำหนดบทบาทของสมาชิกและกฎระเบียบที่ชัดเจน (3) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวต้องวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยว (4) ด้านงบประมาณ ต้องมีการระดมทุน (5) ด้านผู้นำการท่องเที่ยว ต้องอบรมและพัฒนาผู้สื่อสารการท่องเที่ยว (6) ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ต้องสร้างสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายรูปแบบ และ (7) ด้านการสร้างเครือข่าย ต้องสร้างความร่วมมือและแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biographies

ไทยโรจน์ พวงมณี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

รองศาสตราจารย์ไทยโรจน์  พวงมณี

234 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ถนนเลยเชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

e-mail: thai-roj@hotmail.com

คชสีห์ เจริญสุข, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คชสีห์ เจริญสุข

234 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ถนนเลยเชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

e-mail: mtcomputer9@hotmail.com

พชรมณ ใจงามดี, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรมณ ใจงามดี

234 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ถนนเลยเชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

e-mail: por_express@hotmail.com

ณศิริ ศิริพริมา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

อาจารย์ณศิริ ศิริพริมา

234 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                

ถนนเลยเชียงคาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

e-mail: sky_surin@hotmail.com

 

References

เอกสารอ้างอิง

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย. (2561). การศึกษาศักยภาพและสร้างรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นการท่องเที่ยวชุมชนเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 12(28), 85-97.

จุฑาธิปต์ จันทร์เอียด, อังสุมาลิน จำนงชอบ, และ ณัฏฐพัชร มณีโรจน์. (2562). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ตำบลศรีนาวา จังหวัด นครนายก. วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, 5(1), 1-18.

ชนิธิกาญจน์ จีนใจตรง, วรากุล ตันทนะเทวินทร์, และ วราพรรณ ผลโพธิ์. (2561). การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ภูป่าเปาะ จังหวัดเลย. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล, 26(1), 74-91.

ณศิริ ศิริพริมา, และ ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์. (2562). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

ณัฐกานต์ รุ่งเรือง, และ ลินจง โพชารี. (2559). องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างวังแข้และภูฆ้องคำ ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 7(2), 195-213.

ไทยโรจน์ พวงมณี, คชสีห์ เจริญสุข, ณศิริ ศิริพริมา, และ มาริษา ภิรมย์แทน เดอ เบลส์. (2565). กระบวนการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบัวตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบินการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมบริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (TFT).

ไทยโรจน์ พวงมณี, พายุ แฝงทรัพย์, และ คชสีห์ เจริญสุข. (2561). แนวทางการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวภูฆ้องแบบมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยพะเยา.

นิสากร ยินดีจันทร์, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, และ สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล. (2560). การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจันทบุรี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

นิสากร ยินดีจันทร์, ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา, และ สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล. (2564). การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจันทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 11(1), 28-260.

ปฐม หงส์สุวรรณ. (2560). การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ พิธีกรรม ความเชื่อและวิถีชีวิตชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง. ใน การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน.

ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล, และ พัชรินทร์ เสริมการดี. (2556). การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านทุ่งมะปรัง อำเภอควนโดน และบ้านโตนปาหนัน อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล. วารสารสุทธิปริทัศน์, 27(83), 97-112.

พิพัฒน์ สุวรรณชาติ. (2552). การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนรุกชาติภูแปก: กรณีศึกษาบ้านนาลานข้าว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. (ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณทิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, เลย.

พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์. (2556). การท่องเที่ยวชุมชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.

ไพริน เวชธัญญะกุล. (2563). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน, 2(1), 50-63.

มาลินี ศรีไมตรี. (2559). การพัฒนารูปแบบและศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย, 11(2), 53-65.

รัชฎาภรณ์ ทองแป้น. (2562). รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ จังหวัดลำปาง. มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 7(2), 46-57.

วนิดา อ่อนละมัย. (2563). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ชุมชนบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น. วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน, 2(1), 74-83.

สุบัน พรเวียง, สมชาย อังสุโชติเมธ, สัญญา ม่วงราช, อัชรี กุลบุตร, ปภาดา สอนสิงห์, และ ประจบ ขวัญมั่น. (2561). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของชาวกะเหรี่ยงบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกำแพงเพชร. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม.

หทัยรัตน์ สวัสดี. (2563). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น. วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน, 2(1), 64-73.

อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์. (2565). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชุมชนบางตะบูนและชุมชนบ้านแหลม อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี. วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน, 4(1), 97-114.

อัญชลี ศรีเกตุ. (2565). การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่วิถีที่ยั่งยืน. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 8(2), 270-279.

อาภาพร บุญประสพ, ศิวาพร พยัคฆนันท์, พัชราภรณ์ เกลียวแก้ว, ธราธร ภูพันเชือก, ดารณี สุรินทรเสนี, อารีรัตน์ สมานดุษณี, และ ปีย์วรา พานิชวิทิตกุล. (2564). การพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนเพื่อส่งเสริมระบบการจัดการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์. วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น, 5(3), 15-30.