การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม บ้านดงยาง – พรพิบูลย์

Main Article Content

สาวิณี เมกะ
สมวรร ธนศรีพนิชชัย
พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
คมกริช สนิทชน

บทคัดย่อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้ามัดหมี่ย้อมครามดงยาง-พรพิบูลย์มีพัฒนาการขึ้นตามลำดับจากการทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน จนเป็นชุมชนหัตถอุตสาหกรรมขนาดย่อมที่มีความโดดเด่นในจังหวัดอุดรธานี การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของกิจกรรรมผลิตผ้ามัดหมี่ย้อมครามของกลุ่มฯ โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงิน (Financial Cost-benefit Analysis) ผลจากการศึกษาพบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ที่มีค่าเป็นบวก (122,227-536,232 บาท) ซึ่งหมายความว่ากิจกรรมการทอผ้าดังกล่าวมีความคุ้มค่าในการลงทุน การผลิตผ้ามัดหมี่ย้อมครามใช้เงินลงทุนในช่วง 30,000 ถึง 60,000 บาท และสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สร้างรายได้สุทธิเฉลี่ย ประมาณ 21,797 - 84,766 บาท/ปี/ครัวเรือน กล่าวได้ว่า กิจกรรมการทอผ้าพื้นเมืองของไทยในกรณีศึกษานี้ นอกจากจะช่วยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนผ่านการจ้างงานตามกระบวนการผลิตกระจายสู่สมาชิกกลุ่มและเครือข่าย อย่างไรก็ตามการศึกษาในอนาคตควรมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการ โดยพิจารณาความผันผวนของทางด้านต้นทุนการผลิต ฐานลูกค้า และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความคุ้มค่าในการลงทุนของโครงการร่วมด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anthony E. B., David H. G., Aidan R. V., & David L. W. (2018). Cost Benefit Analysis Concept and Practice. New York: Cambridge University Press.

Bodie, Z. & Kane, A., Marcus A.J. (2007). Investment. New York: McGraw-Hill.

Chanthanachat, Kanya, Imjai, Nittaya, Chaitamat, Niphada. Srisongpha, Oraya, Phromwong, Suthichat. (2020). The Analysis of Cost and Return of Mudmee silk production: Case Studn In Ban Chiang Yuen, Tumbon Chiang Yuen, Amphoe Mueang, Udon thani Province. Bachelor of Accounting, Faculty of Management Science, Udon Thani Rajabhat University. (in Thai)

HM treasury. (2022). The Green Book Central Government Guidance on Appraisal and Evaluation. Retrieved June 1, 2022, Retrieved from https://www.gov.uk/official-documents

Kaosa-ard, Mingsarn, Inthaphairot, Arunee, &Sarawong, Atthaphan. (2019). A Full Cycle Analysis of Tourism Economy: From Social Media to Tourism – Related Communities. Chiang Mai: Public Policy Studies Institute Foundation. (in Thai)

Karin, K., Audtharin, R., Thongrueang, A., & Walalite, T. (2022). An Analysis of Cost, Return and Worthiness of Community Enterprise Groups Growing Cannabis in Buriram. IJBRUInterdisciplinary Management Journal, 6(1), 1-14.

Kulmala, H. I., Paranko, J., & Uusi-Rauva, E. (2002). The role of cost management in network relationships. International Journal of Production Economics. 79(1),33-43

Mega, S. (2022). Financial Cost–benefit Analysis of Banchiang Homestay. Journal of International and Thai Tourism. 18-32, 18(2).

Moungnont, Rapee, Pipatpongumpai, Arthitiya, Klongphayabal, Ratchakrit, Piyaratanaphipat,Yanawuth, &Vihoknoi, Nopphon. (2021). The Government’s Strategy to Promote One Tambon One Product. EAU Heritage Journal Social Science and Humanities. 11(3), 21-32. (in Thai)

Nusit, Arunee, Sittioum, Rattana, Intawong, Tiphawan, Pongaern, Niphaporn, & Sangnak Waraporn. (2019). Journal of Management Science Pibulsongkram Rajabhat University. 1(2), 31-40. (in Thai)

Ross, S., Westerfield, R., Jordan, B. (2015). Fundamentals of Corporate Finance. McGraw-Hill Professional.

Suriyanrattakorn, Savinee. (2021). Economic Benefits of Community Based Tourism (CBT) Case Study: The Red Lotus Lake, Udonthani. Economics and Public Policy Journal, 12(23), 19-35.

Thantiwarangkool, Kanokwan. (2011). Cost and Return on the Production of Karen Ancient-Pattern Weaving Products at Baan Denyangmool Community Enterprise, Lee District, Lamphun Province, Master of Accounting, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. (in Thai)

Uthiram, Kaewmanee, Santhitthanawat, Jarinya, Chantanam, Namoy, Nilkaew, Praewwipa, Saenthaotun, Supaporn. (2017). Cost Analysis and Returnon TinDaengMudmee Silk Weaving of NaphoSub-District, Napho District, Buriram Province. Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University. 12(2), 116-124. (in Thai)

Utta, Weawdao. (2008). Cost and Returns on Lai Nam Lhai Textile Products of Community Enterprise: A Case Study of the Cotton Weaving Women Group in Thung Soon Village, Thung Chang District, Nan Province, Master of Accounting, Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. (in Thai)

Wheatley, D. (2010). CBA Builder Simple and Advanced Instruction Manual. Retrieved June 1, 2022, from http://www.cbabuilder.co.uk/CBABuilder.html

Yomsin, Atchara. (2012). 365+1 Finance and Investment Vocabulary. Bangkok: Thailand Securities Institute (TSI). (in Thai)