เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปิ่นฤทัย คงทอง, เกวลิน ศรีทองกุล, ชนากานต์ ทองประดับ, ธนัชชา หาญชู, นุชนาฏ โบช่วย, เมวดี สุขแก้ว

กลไกการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านป่าเหมี้ยง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

พอใจ สิงหเนตร, นริดา อินนาค, สมศักดิ์ คงทอง, พีระรักษ์ พิชญกุล