เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดหวานสำหรับการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ฐากูร ศิริยอด, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, สุขเกษม ลางคุลเสน, ชัยฤกษ์ ตันติเตชา, นลินทิพย์ กองคำ, ธนวรกฤต โอฬารธนพร

21-43

รูปแบบความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย

ปิยาภิศักดิ์ เจียรสุคนธ์, สุภาวดี สุขีชีพ มอสส์

88-119

พฤติกรรมการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลและหวยก่อนและหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ธนากร ลิขิตาภิวัฒน์, ณัตติฤดี เจริญรักษ์, นวัต วรรณแสงทอง

120-147