บทบรรณาธิการ

           สถานการณ์แวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 เป็นละรอกที่ 3 ทำให้ภาครัฐต้องเร่งจัดหาวัคชินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาขน  เอกชนและบุคคลทั่วไปต้องมีการปรับตัวอย่างมากมีการปิดตัวลงของบริษัท ห้างร้าน พนักงานลูกจ้างถูกเลิกจ้าง เกิดภาวการณ์ง่างงานทั่วทั้งประเทศ และยังต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูง แต่ในสถานการณ์อันวิกฤตินี้ เรายังคงได้เห็นความเอื้ออาทร และน้ำใจของคนไทยที่มีให้แก่กันในยามนี้ มีหน่วยงาน องค์การภาคเอกชน แม้กรัทั่งส่วนบุคคลได้ออกมาให้ความช่วยเหลือคนไทยด้วยกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการปรับตัวทางการศึกษาเพื่อให้ผู้ที่กำลังศึกษาไม่ต้องหยุดชะงักการเรียนการสอนจึงได้มีระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การเรียนทางไกล ทำให้การวิจัยยังคงเป็นแหล่งรวมความรู้และนวัตกรรม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ผ่านการคัดกรอง มาแล้วและนำไปต่อยอดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้ปรับรูปแบบการเผยแพร่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คือ บทความที่ดำเนินการเสร็จครบทุกกระบวนการ จะได้รับการเผยแพร่ไปก่อน แต่จำกัดจำนวนบทความภายในเล่ม อยู่ที่ 13 บทความ  และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ยังอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย  (ศูนย์ TCI) รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งในการจัดพิมพ์ยังคงวัตถุประสงค์เดิมคือ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และผู้สนใจทั่วไป และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดและความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งยังตอบสนองต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รวมทั้งการขอเข้าดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา

          หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ จะช่วยจุดประกายทางความคิดที่ส่งผลต่อการปรับบรรทัดฐานการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องตื่นตัวตลอดเวลา สุดท้ายนี้จึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและทีมบรรณาธิการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ เป็นอย่างสูง และเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะด้วยความขอบคุณ

                                                 นาวาอากาศเอกหญิง ศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี

                                                                         บรรณาธิการ

Published: 2021-06-01

Editorial Note

Kannicha Prasertsree

1

The Development Strategy of Labour Competencies and Skills for the Private Sectors in Mukdahan SEZ by Peaceful Means

Nathaphon Jarat, Phramaha Weerasak Abhinandavedi , Phramaha Hansa Dhammahaso

71-84