พฤติกรรมการรังแกและการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดยะลา

Main Article Content

สาธิตา แก้วเหล็ก
ศิริวรรรณ เจียรชัชวาลวงศ์
วัลย์ลดา พรมเวียง

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ 2) ศึกษาพฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์ 3) ศึกษาการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดยะลา 4) ศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์ พฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์ และการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์ 5) พัฒนาคลิปวิดีโอในการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์ การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เยาวชนในจังหวัดยะลา โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 362 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) เยาวชนในจังหวัดยะลามีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.36, SD = 0.62) 2) พฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (M = 2.77, SD = 1.37) 3) พฤติกรรมการรับมือจากการถูกรังแกบนโลกออนไลน์ของเยาวชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (M = 3.54, SD = 1.15) 4) พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .222 การเปิดรับสื่อออนไลน์และการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .329 พฤติกรรมการรังแกบนโลกออนไลน์กับการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .264 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และผลการพัฒนาคลิปวิดีโอ พบว่า คลิปวิดีโอสำหรับการเผยแพร่ความรู้การรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์มีประสิทธิภาพในระดับมากที่สุด (M = 4.75, SD = 0.36)

Article Details

How to Cite
แก้วเหล็ก ส., เจียรชัชวาลวงศ์ ศ., & พรมเวียง ว. (2023). พฤติกรรมการรังแกและการรับมือการรังแกบนโลกออนไลน์ของเยาวชนในจังหวัดยะลา. Journal of Information and Learning, 34(3), 24–34. https://doi.org/10.14456/jil.2023.31
บท
บทความวิจัย

References

Aldoobie, N. (2015). ADDIE model. American International Journal of Contemporary Research, 5(6), 68-72. http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_5_No_6_December_2015/10.pdf

The Bureau of Registration Administration. (2020). Sathiti prachākō̜n thāngkān thabīan rātsadō̜n [Civil registration and demographic information]. The Bureau of Registration Administration. https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMONTH/statmonth/#/mainpage

Department of Mental Health. (2019). Klanklǣng bǣp nai pen Cyberbullying? [What type of bullying is Cyberbullying?]. Department of Mental Health. https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30035

Electronic Transactions Development Agency. (2019). Cyberbullying: RarānǭnalaiRāyalā nawio [Cyberbullying: Online bullying, millions of views]. Electronic Transactions Development Agency. https://www.etda.or.th/th/Knowledge-Sharing/Cyberbullying-in-IFBL.aspx

Electronic Transactions Development Agency. (2020, March 30). ETDA phœ̄i pī hoksipsō̜ng khon Thai chai ʻin thēnet [Thailand internet user Behavior in 2019 by ETDA]. Electronic Transactions Development Agency. https://www.etda.or.th/th/NEWS/ETDA-Revealed-Thailand-Internet-User-Behavior-2019.aspx

Office of the Council of State. (2010). Phrarātchabanyat khamphiphāksā sān yaowachon læ khrō̜pkhrūa læ withī phičhāranā khadī yaowachon læ khrō̜pkhrūa [Juvenile and family court and procedure act]. http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C803/%C803-20-2553-a0001.pdf

Office of the Royal Society. (2019, August 14). Cyber bully [Facebook page]. Facebook. Retrieved December 8, 2022, from. https://www.facebook.com/RatchabanditThai/photos/a.2527569647301115/2527570907300989/?type=3

Parris, L., Varjas, K., Meyers, J., & Cutts, H. (2012). High school students’ perceptions of coping with cyberbullying. Youth & Society, 44(2), 284-306. https://doi.org/10.1177/0044118X11398881

Pratan, T., Petcharat, S., Seamhan, P., Hnuchek, K., & Mardyusoh, S. (2017, June 22). The relation between perception and behavior on online social networking of youth in Five Southern Thai Border Provinces [Conference session]. The 8th National and International Academic Conferences. Hatyai, Thailand.

Samoh, N., Boonmongkon, P., Ojanen, T. T., Samakkeekarom, R., & Guadamuz, T. E. (2014). Youth perceptions on cyberbullying. Journal of Behavioral Science for Development, 6(1), 351-364. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/16008/

Sawhin, W. (2001). Sampling techniques and sample size determination. Suddhiparitad Journal, 15(47), 80-87. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/246650/

Shirley, S. H., Liang, C., & Angelica, P. Y. Ng. (2017). Comparing cyberbullying perpetration on social media between primary and secondary school students. Computers & Edcation Journal, 109, 74-84. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.02.004

Sirsaad, B. (2002). Kānwičhai bư̄angton (chabap prapprung) [Preliminary research (revised version)]. Suwiriyasan Printing.

Surat, P., Chanprasert, P., & Supchaisakun, A. (2018). Process of cyber bullying in thai youths: Multiple case studies. Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology, 4(2), 61-79. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/svittj/article/view/177262

Thai Health Promotion Foundation. (2009). Yaowachon kap santisuk sām čhō̜ chāidǣn tai [Peace youth 3 southern border provinces]. https://www.thaihealth.or.th/เยาวชนกับสันติสุข-3-จ-ชาย/

Tudkuea, T., & Laeheem, K. (2014). Development of indicators of cyberbullying among youths in Songkhla Province. Asian Social Science Journal, 10(14), 74-80. https://doi.org/10.5539/ass.v10n14p74

Tudkuea, T., Laeheem, K., & Sittichai, R. (2019). Guidelines for preventive cyber bullying behaviors among secondary school students in the Three Southern Border Provinces. Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), 91-106. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878

Tudkuea, T., & Sabaiying, M., (2017). Patterns, effects and coping with cyber bullying among students of a college in the Southern Part of Thailand. Journal of Behavioral Science for Development, 9(2), 220-236. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/82299

Yamane, T. (1970). Statistic: An introductory analysis (2nd ed). Harper & Row.