ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

ฟาตีเม๊าะห์ เจ๊ะอาแซ
วัรดะห์ สะดียามู

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ 2) ศึกษาเจตคติด้านการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ โดยกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนภายในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย จำนวน 20 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ 2) แบบทดสอบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 3) แบบวัดเจตคติด้านการอ่านต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนการทดสอบทักษะการอ่านออกเสียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้เรียนมีเจตคติด้านการอ่านหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ภาพรวมมีเจตคติระดับดีอย่างมาก (M = 4.58, SD = 1.82) และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์ภาพรวมในระดับมาก (M = 2.87, SD = 2.14)

Article Details

How to Cite
เจ๊ะอาแซ ฟ., & สะดียามู ว. (2023). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านแบบฟอนิกส์เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชายแดนใต้. Journal of Information and Learning, 34(3), 143–153. https://doi.org/10.14456/jil.2023.40
บท
บทความวิจัย

References

Anthian, K. (2020). Snappy sounds foundation lesson kit (1st ed.). Macmillan Science and Education Australia.

Baikayusee, J. (1991). Children’s Books Creation. Pimdee.

Best, W. (1997). Research in Education (3rd ed). Prentice Hall.

Bussaba, P., & Duangkamnoi, S. (2022). The development of 4th grade students’ English pronunciation capacity through the phonics instruction. Phimoldhamma Research Institute Journal, 9(2), 95-112. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/prij/article/view/256409

Chaweewan, W., Yentua, S., & Rujiranukul, P. (2022). Development of a learning activity package using phonics instruction to promote English pronunciation on short vowels for primary grade 1 students. Rajabhat Rambhai Barni Research Journal, 16(3), 14-23. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RRBR/article/view/262287/176309

Fitz-Gibbon, & Carol, T. (1987). How to design a program evaluation. Sage.

Harris, T., & Hodges, R. (1995). The literacy dictionary, the vocabulary of reading and writing. International Reading Association.

Inthapthim, D., Hantrakul, A., Pingjai, S., Klaisingto, P., Ngamkasem, P., & Kaewkanta, C. (2019). Enhancing English vocabulary oral reading of Mien students by using phonics method at Betty Dumen’s border patrol police school. Udon Thani Rajabhat University Journal of Humanities and Social Science Science, 8(1), 67-84. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/183281

James, R., & Patricia, W. (1986). The reinvention game. Public Administration Review, 3(56), 291-298. https://doi.org/10.2307/976453

Kuea-Anan, P. (2021). Development of reading and writing English vocabulary of Prathomsuksa 1 students using phonics method integrated with multimedia, reinforcement, and peer-assisted learning [Master’s thesis, Sakon Nakhon Rajabhat University]. SNRU e-Thesis. https://gsmis.snru.ac.th/e-thesis/file_att1/2022060661421249103_fulltext.pdf

Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, 22(140), 1-55. https://legacy.voteview.com/pdf/Likert_1932.pdf

Mailiang, C., Chaloeywares, N., & Sriraksa, P. (2019). The effect of using the phonics approach for developing ability of English vocabulary pronunciation and retention for Prathomsuksa 5 students. Journal of Lawasri, 3(1), 105-119. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawasrijo/article/view/248206

Manoondawee, S., & Boonrat, A. (2023). Developing the ability to read aloud English words by using phonics teaching and learning management of grade 6. Journal of Public Administration, Suan Sunandha Rajabhat University, 6(1), 35-48. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/SSRUJPD/article/view/263967

Mekwong, J. (2003). Development of English pronunciation ability and vocabulary retention through the phonics method [Master’s thesis, Chiang Mai University. CMU Intellectual Repository. http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/25353

Minskoff, E., & Allsopp, D. (2003). Academic success strateries for adolescent with learning disabilities & ADHD. United State of America.

Richek, M., & Caldwell, J. (1996). Reading problems assessment and teaching strategies. Boston Allyn & Bacon.

Saejong, T. (2021). Developing English spelling pronunciation skills by using phonics reading excercises book of grade 3 student Songvithaya Theparak. Patanasilapa Journal, 5(2), 116-126. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/Patanasilpa/article/view/261384

Sangcharee, M., & Pongphiboom, Y. (2018). The use of phonics in developing the English reading and writing skills in the unit of learning “Let’s Learn English” for Grade 6 students. Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University, 13(2), 107-118. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/164090

Sereerat, S. (1987). The development of a microcomputer program for a remedial class in Mathematics C 204 for the topic of “Equations.” [Unpublished master’s thesis]. Kasetsart University.

Sukhphan, P. (2018). The development of english communication skills as graduate in modern times. Journal of MCU Haripunchai Review, 2(2), 89-100. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JMHR/article/view/182762

Suriyamonthon, N., Adipattaranan, N., & Saengsin, N. (2018). Using the phonics instruction to promote English pronunciation and vocabulary knowledge among grade 1 students. Nakhon Phanom University Journal, 8(2), 117-124. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/npuj/article/view/136821

Yala Provincial Community Development Office. (2022). Phư̄nthī phisēt [Special Area]. Yala Provincial Community Development Office. https://finance.cdd.go.th/wp-content/uploads/sites/96/2022/08/8-19-65ว-2940-เงินพื้นที่พิเศษ.pdf