การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Main Article Content

อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
อรญา สุวรรณโณ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ 2) ประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ และ 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ โดยกระบวนการในการพัฒนาระบบใช้วงจรการพัฒนาระบบแบบ SDLC (Software development life cycle) ซึ่งพัฒนาระบบอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา PHP และใช้ Maria DB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล มีการประเมินประสิทธิภาพระบบและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการประเมิน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ โครงการฉบับสมบูรณ์ และรายงานผลโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา อีกทั้งผู้บริหารสามารถตรวจสอบความซ้ำซ้อนของโครงการที่ยื่นขออนุมัติได้จากระบบ และสามารถดูข้อมูลภาพรวมของโครงการในปีงบประมาณปัจจุบันที่บันทึกเข้าในระบบได้ทันที รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลโครงการจะทำให้มีการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลโครงการในอดีตและปัจจุบันสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศจากผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.58, SD = 0.673) และผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานระบบ พบว่า ค่าความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.43, SD = 0.434)

Article Details

How to Cite
พัฒนเชียร อ., & สุวรรณโณ อ. (2023). การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Journal of Information and Learning, 34(3), 104–117. https://doi.org/10.14456/jil.2023.37
บท
บทความวิจัย

References

Chaisiwamongkol, W., & Laopibool, O. (2019). Prototype system of non-immigrant visa. Thai Science and Technology Journal, 21(1), 22-35. https://doi.org/10.14456/tstj.2021.3

Christanto, H. J., & Singgalen, Y. A. (2023). Analysis and design of student guidance information system through software development life cycle (SDLC) and waterfall model. Journal of Information Systems and Informatics, 5(1), 259-270. https://doi.org/10.51519/journalisi.v5i1.443

Digital Government Development Agency. (2023). Phǣn phatthanā rat bā ladi čhi than khō̜ng prathēt Thai Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihoksiphok - sō̜ngphanhārō̜ičhetsip [The digital government development plan of Thailand]. Digital Government Development Agency (Public Organization). https://www.dga.or.th/policy-standard/policy-regulation/dga-019/dga-027

Faculty of Management Sciences. (2023a, May 30). Phǣn yutthasāt khana witthayākān čhatkān Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihoksiphok -sō̜ngphanhārō̜ičhetsip [Strategic plan Faculty of Management Sciences 2023-2027]. Faculty of Management Sciences. https://www.fms.psu.ac.th/strategic-fms

Faculty of Management Sciences. (2023b, May 30). Strategic plan fiscal year 2023 of Faculty of Management Sciences, Prince of Songkhla University. Faculty of Management Sciences. https://www.fms.psu.ac.th/wp-content/uploads/2023/02/FISCAL_YEAR_2023_FMS_Strategic_Plan.pdf

Furlong, W., Boerger, M., Hughes, S., Schlossnagle, G., & Alshanetsky, I. (2023, August 19). PHP data objects layer. PHP language. https://www.php.net/manual/en/intro.pdo.php

Hongsibsong, P. (2022). Management information system for community enterprise of textile group in Nan Province, Journal of Information and Learning, 33(2), 98-107. https://doi.org/10.14456/jil.2022.21

Ismail, F. K. M., & Zubairi, A. M. B. (2022). Item objective congruence analysis for multidimensional items content validation of a reading test in Sri Lankan University. Canadian Center of Science and Education, 15(1), 106-117. https://doi.org/10.5539/elt.v15n1p106

Kankla, M., & Aekphet, C., & Charuensuk, N. (2022). Development of cloud storage system for the administration of the school in Sri Lanta Network under the Krabi Primary Educational Service Area Office. Rajapark Journal, 16(46), 197-216. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/RJPJ/article/view/256584

Kecharananta, N. (2008). Kān wikhro̜ læ ʻō̜k bǣp rabop sārasonthēt [Information system analysis and design]. Se-Education.

Lamak, S. (2023). The development of information system for supporting the administration of the Office of Academic Resources, Prince of Songkla University. Journal of Information and Learning, 34(2), 108-121. https://doi.org/10.14456/jil.2023.24

Limaroonwong, H. (2022). Khūmư̄ patibat ngān rư̄ang kānčhat tham phǣn ngoppramān ngœ̄n rāidai pračham pī khana witthayākān čhatkān mahāwitthayālai Songkhlā nakharin [Work manual on preparing the annual income budget plan Faculty of Management Science Prince of Songkla University]. Google Drive. https://drive.google.com/file/d/1CYul-ljTShB7hP1Gj6-mxU-eGj5MT-ey/view

Monty Program Ab. (2022). MariaDB (Version 10.11.0) [Database application software]. MariaDB Server. https://mariadb.org

Namthong, P., & Phuboonob, J. (2019). The development of project monitoring system at Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University. Journal of Technology Management Rajabhat Maha Sarakham University, 6(1), 41-47. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/itm-journal/article/view/128695

Pariwat, T., & Chantaramongkol, P. (2022). The development of project course management system, case study: Department of Information Technology, Faculty of Engineer, Northeastern University. Neu Academic and Research Journal, 12(2), 235-248. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/neuarj/article/view/256856

Pattrawiwat, K., Siripipattanakul, S., & Asavaroungpipop, N. (2020). Development of an online matching system (OMS) for productive ageing labor market, Dusit Thani College Journal, 14(2), 400-417. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/journaldtc/article/view/243446

Peachthai, B., Sornmanee, K., Yodsin, Y., & Bodeerat, C. (2021). Information system for new public management. Journal of Roi Kaensarn Academi, 7(3), 359-372. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/252771

Pimpimool, A. (2020). The development of the learning achievement test on algorithms and programming subject. Journal of Education Burapha University, 31(2), 12-26. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/edubuu/article/view/244352

Policy, Strategy and Planning Division. (2023). Phǣn yutthasāt kānphatthanā mahāwitthayālai Songkhlā nakharin Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜i hoksiphok sō̜ngphanhārō̜ičhetsip [Prince of Songkla University development strategy plan 2023-2027]. Policy, Strategy and Planning Division. https://planning.psu.ac.th/documents/information/planning/plan66-70.pdf

Saiysing, J. (2021). Research database development aimed at Building a live research network. Information, 28(1), 131-151. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499

Supaartagorn, C. (2018). Manage databases with MySQL MariaDB complete edition (2nd ed). Reviva.

Titthasiri, W. (2005). Khūmư̄ rīan SQL dūai tonʻēng [SQL self-study guide]. Provision.

Wanpan, S. (2018). Development of project management information system of Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. CUAST Journal, 7(3), 30-43. https://www.council-uast.com/journal/upload/fullpaper/27-06-2019-956159993.pdf

Wiloedsak, A. (2022). Development of an information system for storing and retrieving academic intellectual contributions for the Faculty of Business Administration, Chiang Mai University. CUAST Journal, 11(1), 159-168. https://www.council-uast.com/journal/upload/fullpaper/06-01-2022-433413026.pdf