การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับจำปาดะลานสกาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัย

Main Article Content

ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน
จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์
วลัยภรณ์ ศรเกลี้ยง
รัตยากร ไทยพันธ์
ไพโรจน์ เสนา
อวยพร ชูแก้ว
กฤตภาส สงศรีอินทร์

บทคัดย่อ

่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัยสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับจำปาดะในพื้นที่ อำเภอลานสกา 2) ออกแบบและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน และ 3) ประเมินผลความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมสมัย งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวิธีการดำเนินการวิจัยแบบผสมผสาน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม การวิจัยเชิงพัฒนาโดยพัฒนาสื่อเว็บไซต์และสื่อคลิปวิดีโอ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจสื่อจากกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มเป้าหมายมีจำนวน 60 คน ใช้กระบวนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า ประกอบด้วย นักเรียน ประชาชนทั่วไป ครูผู้สอน ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้นำชุมชน และนักวิชาการ ผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายในการใช้สื่อที่พัฒนาขึ้น โดยสื่อประเภทเว็บไซต์ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 สื่อประเภทคลิปวิดีโอ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และผลประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของสื่อทั้งสอง พบว่า สื่อที่พัฒนาขึ้นนี้ทำให้เข้าใจเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับจำปาดะมากขึ้น มีการบอกวัตถุประสงค์ของสื่อชัดเจน มีการนำเสนอเนื้อหาได้อย่างมีลำดับขั้นตอน ใช้งานง่าย น่าสนใจ ชวนติดตาม มีเนื้อหาสาระสำคัญที่ครอบคลุมและชัดเจน และสามารถเรียนรู้สื่อนี้ได้ตามวัตถุประสงค์ของสื่อ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Andriani, R., Marlina, E., & Rahayu, S. N. (2023). The character education based on local wisdom with flipbook assisted digital literacy media in online learning. International Journal of Quantitative Research and Modeling, 4(2), 104-109. https://doi.org/10.46336/ijqrm.v4i2.450

Auksorndee, P., & Plailek, T. (2021). Creating of learning media throughout interactive video for helping students to remember the use of expressions of grade 6 students in Wat Benjamaborphit Secondary School. Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(7),330-343. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JRKSA/article/view/248720

Azzaakiyyah, K., H. (2013). The impact of social media use on social interaction in contem-porary society. Technology and Society Perspectives (TACIT), 1(1), 1-9, https://doi.org/10.61100/tacit.v1i1.33

Chalfoun, F., & Davidavičienè, V. (2017). Electronic media as important tool in today's business. Journal of Logistics, Informatics and Service Science, 4(2), 16-30. https://www.researchgate.net/publication/338921529

Department of Cultural Promotion. (2023). Phaen patibat ratchakan pracham pi ngoppraman phoso 2566 [Department of Cultural Promotion action plan 2023]. Department of Cultural Promotion. http://qrcode.culture.go.th/pdfbook/evaluat/4-66-001.pdf

EatEcon. (2023). Champada anakhot phuet setthakit thi mi at mong kham [Champada, the future economic crop that cannot be overlooked]. EatEcon. https://www.eatecon.com/2023/10/12/cempedak

Electronic Transactions Development Agency. (2022). Thailand internet user behavior 2022. ETDA. https://www.etda.or.th/getattachment/78750426-4a58-4c36-85d3-d1c11c3db1f3/IUB-65-Final.pdf.aspx

Hinwiman, S., Sawaengdee, B., Aimaot, S., Yaikum, J., Prempratchaya, S., & Ruangwut, R. (2008). The research study of participation of cultural networks and a community in cultural management: A case study transmission of the liturgy “Soukhuankhao” in Khaopra Subdistrict, Nakhonnayok Province. Nakhon Nayok Provincial Cultural Office. http://research.culture.go.th/ebook/ct145/folder/assets/basic-html/page5.html

Hoaihongthong, S. (2022). Video production for learning about Pramothai (Isan-Shadow Puppet): A case study of the Phet Nong Ruea Troupes. Journal of Information and Learning, 33(1), 80-90. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jil/article/view/255189

Ismo, O., & Phonbun, C. (2019). The handcraft products related to Cempedak. Office of Arts and Cultural Songkhla Rajabhat University. https://www.navanurak.in.th/cultureskru/pic/museum_upload/doc002/JAMPADA.pdf

Kamwut, P., Suwanwihok, K., Rodesuchit, A., & Phomtasan, A. (2015). Research and development on Champedak production technology in the upper southern. Department of Agriculture. https://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=2198

Khunpol, S. (2021). The creation of participatory campaign media to build understanding and reduce the problem of using kratom tea for the youth in the risk areas of Songkhla province. Centre for Addiction Studies (CADS), Faculty of Medicine, Prince of Songkla University. https://cads.in.th/cads/media/upload/1621331697-เล่มรายงานวิจัยกระท่อมFinal.pdf

Manang District Public Library. (2022). Kho Ra suep san phumpanya chaoban san Kho Ra ho phon Champada [Kora carrying on local wisdom, weave a kora to wrap the Champada fruit]. anyflip. https://anyflip.com/vucjs/jdyt/basic

National Science and Technology Development Agency. (2023). Talāt nam kānphalit [Inclusive innovation]. https://www.nstda.or.th/agritec/inclusive-innovation

Phansiri, P., & Pratumsuwan, K. (2020). Cultural heritage regarding the rite and Tham Khwan Khao ritual text in Nakhon Pathom province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 5(5), 346-362. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA/article/view/241268

Ploywattanawong, L. (2016). The wisdom cultural heritage information systems of Suphan Buri. Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. https://research.rmutsb.ac.th/fullpaper/2559/2559240605127.pdf

Prince of Songkla University Radio Station, Hat Yai Campus. (2023). Okat thong phonlamai tai Champada dulae ngai rakha di mi anakhot [Golden opportunity for southern fruit "Champada", easy to care for, good price, has a future]. https://psub.psu.ac.th/?p=11264

Sabuar, M. (2022). Cultural heritage and communication through graphics in the digital age. Journal of Communication Arts SSRU, 1(1), 27-38. https://jcca.ssru.ac.th/jnfile/01-01-02 มรดกทางวัฒนธรรม.pdf

Sawbangkra22. (2021, June 16). Chichong ruai duai Champada maiphon phuen thin daen tai [Find your way to wealth with "Champada", a fruit tree native to the southern region]. Technologychaoban. https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology/article_184337

Sengsaman, S. (2020). Champada phonlamai sakkayaphap nong thurian [Champada, fruit with the potential of durian]. Agricultural Housing, 44(11), 118-123. https://agkb.lib.ku.ac.th/kehakaset/search_detail/result/406144

Somton, W., & Pradubwate, R. (2015). The development of Thai wisdom public relations website, Srinakharinwirot. Institute of Culture and Arts Journal, 16(2). https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/48075

Songkhla Provincial Cultural Office. (2019, February 1). Mae Phosop celebration tradition (Tam Kwuon Koaw). Songkhla Provincial Cultural Office. https://www2.m-culture.go.th/songkhla/ewt_news.php?nid=590&filename=index

Sumungkaset, A., & Masusai, N. (2019). Development of multimedia and wisdom culture of organic brown rice producing of community enterprise Banjan Moo 1 Tambol Non Na Jan, Na Khu District, Kalasin Province. Journal of Project in Computer Science and Information Technology, 5(1), 23-32. http://it.rmu.ac.th/project-journal/downloads/entry/332

Suwannasri, P., Suwannasri, P., Kankhat, S., & Patcharatanaroach, S. (2020). Conservation of the handicraft Lanna wisdom in the Ban Tawai community by using multimedia. Rajabhat Chiang Mai Research Journal, 21(2), 144-156. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/article/view/240122

Suwannasri, P., Suwannasri, P., Patcharatanaroach, S., & Petchin, P. (2018). Website development for Lanna’s local wisdom on handicraft in the area of Wat Sri Supan (Wuai Lai), Meaung District, Chiang Mai Province. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University, 12(29), 87-95. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/trujournal/article/view/145167

Tumphasuwan, K. (2019). Innovation of heritage local wisdom for cultural entrepreneurs [Dissertation thesis, Chulalongkorn University]. Chula Digital Collections. https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/9198

Wangpitak, T. (2017). Communication to health promotion of ThaiHealth’ website in social media with exposure and utilization of youth in Bangkok [Master's thesis, Dhurakij Pundit University]. Department of Communication Arts. https://libdoc.dpu.ac.th/thesis/Treechada.Wan.pdf

Widyasari, Sutarto, J., & Pristiwati, R. (2023). Development of media based electronic book local wisdom to improve elementary students’ literacy. International Journal of Research and Review, 10(4), 309-314. https://doi.org/10.52403/ijrr.20230438

Yoddumnean, P. (2022). Khwan-Khaw: The creative performing arts of rice culture in Thai-Khmer community. Journal of Fine Arts Research and Applied Arts, 9(2), 37-52. https://so05.tci-thaijo.org/index.php/arts/article/view/257652