About the Journal

กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่
   MSCSJ จัดทำโดย หน่วยวารสาร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับบทความจากผู้เขียนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย บทความที่เสนอขอรับการพิจารณาอาจเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ แต่บทคัดย่อต้องมีสองภาษา จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ในรูปแบบ Online ดังนี้

ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

หมายเหตุ: เปิดรับบทความตลอดปี

วัตถุประสงค์และขอบเขต
   MSCSJ มีนโยบายการจัดพิมพ์เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในสหสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมิติที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาละวิน ใน 5 สาขา ดังนี้

1. สาขาวิชาศิลปะทั่วไปและมนุษยศาสตร์ (General Arts and Humanities)

2. สาขาประวัติศาสตร์ (History)

3. สาขาภาษาและภาษาศาสตร์ (Language and Linguistics)

4. สาขาทัศนศิลป์และการแสดง (Visual Arts and Performing Arts)

5. สาขาวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์ และวิธีพิจารณาบทความ
    MSCSJ รับตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภท ได้แก่

1. บทความวิจัย (Research Article)

2. บทความวิชาการ (Academic Article)

    โดยบทความจะต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอื่น บทความทุกบทความจะต้องผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิไม่รู้ว่าผู้เขียนเป็นใคร และผู้เขียนไม่รู้ว่าผู้ทรงคุณวุฒิเป็นใคร (Double-blinded Review) อนึ่ง การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพ์หรือไม่ตีพิมพ์ อยู่ที่ดุลยพินิจของบรรณาธิการถือเป็นอันสิ้นสุด 

การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ                                                                                                     

MSCSJ  มีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความละ 3,500 บาท โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ ก็ต่อเมื่อบทความได้ผ่านการพิจารณาของบรรณาธิการฯ และกองบรรณาธิการวารสารฯ  พร้อมทั้งได้แก้ไขเนื้อหาและรูปแบบของบทความตามคำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบทความพร้อมเข้าสู่กระบวนการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ต่อไป

วารสารจัดทำในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์    ISSN 3027-6284 (Online)  
     

Announcements

Current Issue

Vol. 14 No. 2 (2023): July-December
					View Vol. 14 No. 2 (2023): July-December

Mekong-Salween Civilization Studies  Journal - วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน  ปีที่ 14 ฉบับที่ 2  (เดือนกรกฏาคม-ธันวาคม)  มีบทความวิจัยที่มีคุณภาพและน่าสนใจ จำนวนทั้งสิ้น 10 เรื่อง  มีบทความตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 4 เรื่อง และเป็นฉบับภาษาไทย จำนวน 6 เรื่อง  ได้รับเกียรติจากนักวิจัยและนักวิชาการด้านอารยธรรมศึกษาจากหลากหลายสถาบันภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่ทรงคุณค่าในทุกมิติเช่นเดิม

วารสารฯ ฉบับต่อไปเปิดรับบทความทางด้านอารยธรรมศึกษาในทุกมิติ โดยเฉพาะด้าน (Soft Power) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) และฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม) ได้ตลอดปี

Published: 2023-12-18

Full Issue

บทความวิจัย (Research Article)

View All Issues

ISSN xxxx-xxxx (Online)

 

Indexed in tci