นโยบายการพิมพ์วารสาร

2021-07-06

- วารสารพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิมพ์เป็นรายปีๆ ละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน และ ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม) - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมทุกเรื่อง ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารพัฒนาสังคมเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ใช่ความรับผิดชอบของทางกองบรรณาธิการ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - การนำบทความในวารสารนี้ไปเผยแพร่สามารถกระทำได้โดยระบุแหล่งอ้างอิงจาก “วารสารพัฒนาสังคม”

นโยบายการพิจารณาบทความ

2021-07-06

บทความที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการจะได้รับการประเมินเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบ้น จำนวน 3 ท่าน (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2564) ตามที่กองบรรณาธิการกำหนด โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบว่าผู้เสนอบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เสนอบทความที่ไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) ทั้งนี้ วารสารพัฒนาสังคม จะเริ่มให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ จำนวน 3 ท่าน ตั้งแต่วารสารพัฒนาสังคม ฉบับปีที่ 23 เล่มที่ 2 (ตุลาคม 2564) เป็นต้นไป

Vol. 24 No. 2 (2022): October

Published: 2022-11-12

Editorial/Content

Duchduen Bhanthumnavin
View All Issues

 

Indexed in tci