เกี่ยวกับวารสาร

วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ISSN 2586-8705 (Print) , ISSN (online) 2730-3748

เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานทางบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการบัญชี  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาพฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยวารสารได้จัดตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์

Announcements

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567

2020-06-01

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี ประจำปี พ.ศ. 2567 (ปีที่ 8) ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2567 และฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2567

Read more about ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ