เกี่ยวกับวารสาร

วารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ISSN 2586-8705 (Print) , ISSN (online) 2730-3748

เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานทางบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย สาขาการบัญชี  สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สาขาการตลาด และสาขาพฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยวารสารได้จัดตีพิมพ์ในรูปแบบออนไลน์

Announcements

ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

2020-06-01

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปี 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2566  ทั้งนี้สามารถดูรูปแบบของบทความและส่งบทความผ่านวารสารออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โดยค่าทำเนียมในการตีพิมพ์บทความในวารสารลวะศรี  มีดังนี้
     1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  บทความภาษาไทย บทความละ 2,500 บาท บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 3,000 บาท
     2. บุคลากรภายใน ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บทความภาษาไทย บทความละ 3,500 บาท บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 4,000 บาท
     3. บุคลากรภายนอก ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารลวะศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 4,500 บาท

    โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (กองทุนวิจัย) เลขที่บัญชี  660-0-34932-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาโรบิสัน ลพบุรี

    นำส่งสำเนาใบโอนเงิน ที่ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัทพ์ให้ชัดเจน

    ส่งมาที่ E-mail : lawasri63@gmail.com  โทรศัพท์  036-611201

 

 

 

       

Read more about ขอเชิญส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2022): กรกฎาคม-ธันวาคม
เผยแพร่แล้ว: 2022-12-08

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ