วารสารนิติศาตร์และสังคมท้องถิ่น    Print ISSN: 2586-8802  Online ISSN: 2651-2157

วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารทางวิชาการสำหรับนักศึกษา อาจารย์  นักวิจัย และนักวิชา การทั้งภายในและภายนอก เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนิติศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นภาคใต้ รวมทั้งในประเทศไทย ตลอดถึงเผยแพร่งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาตามคุณภาพบัณฑิตศึกษา

ต้นฉบับทุกเรื่องที่พิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ด้วยรูปแบบ Anonymous Reviewer/Anonymous Author เฉพาะสาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน

เผยแพร่แล้ว: 06/11/2023

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์

นายทัตตนันท์ คงลำธาร, นายธนวัฒ พิสิฐจินดา , นายจตุรงค์ เพิ่มรุ่งเรือง , นายทศพล ชูโชติ

99-124

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและตรวจสอบมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร: ศึกษากรณีข้าวหอมมะลิอินทรีย์

นายเมธา ทองเจิม , รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล , รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน

125-144

ปัญหาทางกฎหมายในการส่งออกสินค้าฮาลาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรนันท์ ชูชีพ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลีรัตน์ มเหสักขกุล

145-170